preload

FAQ

Rädda Engelbrekt (RE) svarar här på frågor om bygget på Engelbrektsskolan.

Vad ska byggas?

RE: Det norska byggbolaget Veidekke bygger två 7-våningshusproofread my paper online med ca 74 st bostadsrätter. Det blir en ny typ av lyxboende med reception, värdinnor och service till de boende. Mellan huskropparna under jord skall en idrottshall byggas, 20 x 40 meter, för skolbarnen under skoltid. Kvällar och helger skall den hyras ut. Mellan huskropparna ovan jord och ovan den underjordiska idrottshallen skall en inhägnad bollplan, (av Stadsbyggnadskontoret kallad en kaninbur), byggas. Den ska barnen enligt prognoserna få tillgång till under skoltid. Därefter skall den stängas för att ej störa bostadsrättsinnehavarna.

När ska bostadsrätterna byggas?

RE: Byggstarten blev sommaren 2011 med sprängningar i drygt 9 månader. Inflyttning skall tydligen ske till sommaren 2013.

Var ska bostadsrätterna byggas?

RE: Bostadsrätterna ska byggas på en stor del skolans befintliga fotbollsplan och på en mindre del av skolgården på Engelbrektsskolan. Fotbollsplanen ägs av Stockholms stad, men har använts av skolans barn sedan skolan byggdes 1902, och används fortfarande för chat with a girl now fotbollsspel och annan lek och idrott. Staden säljer barnens bollplan till Veidekke i utbyte mot att byggbolaget bygger en idrottshall under fotbollsplanen i Tyskbagarberget.

Varför protesterar föräldrar, barn och boende mot detta bygge?

RE: Fotbollsplanen kommer att minska med ca 34 % om bygget av bostadsrätterna genomförs. Kvar av barnens lekyta blir en liten “kaninbur” (Stadsbyggnadskontorets benämning av den nya bollplanen) mellan de nya husen. 20 x 40 m. Men barn är inga kaniner i burar, barn behöver stora ytor att röra sig på för att förhindra fetma och ohälsa samt för att prestera goda studieresultat i klassrummen.

Eleverna på Engelbrektsskolan har inte opinion about global warming essay blivit tillfrågade om de vill att deras fotbollsplan ska bebyggas med bostadsrätter och Stockholms stad har inte genomfört någon s.k. barnkonsekvensanalys, trots att krav på en sådan är inskrivet i stadens egna styrdokument. Detta strider mot FN:s barnkonvention artikel 12: barns rätt att säga sin mening och få den respekterad. Bygget strider också mot barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa: att vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet.

För att kunna bygga bostadsrätterna och idrottshallen måste eleverna på Engelbrektsskolan evakueras i minst två år. Förskoleklasserna och upp till årskurs 3 ska evakueras till baracker på Gärdesskolan och årskurs 4 till 9 ska till Konradsberg på Kungsholmen. Många föräldrar har protesterat mot dessa evakueringsplaner som brister då det gäller undervisningslokaler (baracker…), måltider (matlådor i klassrummen) och säkra skolvägar. De yngre eleverna (ca 400) ska få chartrade bussar till Gärdesskolan. De äldre eleverna (ca 600) ska få SL-kort och bussas ut i den redan nu kaotiska innerstadstrafiken.

Bostadsrätterna kommer att stänga in skolgården som ett fort och lägga den lilla del som är kvar i skugga under en betydande del av året.

Trafiken och avgaserna kommer att öka när bostadsrättsinnehavarna med bilar flyttar in i de ca 74 bostadsrätterna. Den redan nu täta trafiksituationen i kvarteret kommer att bli ännu värre och p-platserna ännu färre!

Bygget och sprängningarna i Tyskbagarberget kommer att innebära enorma påfrestningar för de intilliggande byggnaderna och bostadshusen, många fler än hundra år gamla. Det är den största sprängningen i modern tid i ett kvarter i Stockholms innerstad.

Men skolan måste ändå renoveras och då evakueras väl eleverna ändå? Ventilationen är ju utdömd!

RE: Skolan är gammal och behöver viss renovering, men läget är inte akut och det borde göras ändå, oberoende av om det byggs bostadsrätter på barnens bollplan och skolgård eller inte. Men ventilationen är inte utdömd. Hade den varit det, skulle Arbetsmiljöverket förelagt vite med omedelbar verkan. Så har inte skett. Däremot tar skolan in fler elever i klassrummen än vad de är dimensionerade för. En renovering av skolan kan också göras på sommarlov och andra lov i etapper, vilket gör att en evakuering undviks. Men en sådan lösning på renoveringen har inte ens undersökts av staden, utan man har hastigt bestämt att alla elever snabbt ska ut ur skolan till dåliga evakueringslokaler.

Men kan det vara så att den egentliga orsaken till att ett byte av ventilationen har använts som argument för att skolan måste renoveras är att hela skolans ventilationssystem finns inrymt i de flygelbyggnader som ska rivas för att ge plats åt bostadshusen? Se detta utdrag från Idrottsförvaltningens inriktningsbeslut 2009-05-12, sid 57: “Projektet omfattar även den delvis omdisponering av skolsalar och skolgård till följd av exploateringen samt byggandet av ett nytt teknikutrymme som ersättning för två mindre flygelbyggnader till skolan, innehållande bland annat fläktrum som betjänar hela skolan, som avses att rivas för att ge mer plats för den tänkta bostadsbyggnationen.”

Kan det faktum att “fläktflygeln” planeras rivas ha något att göra med det hävdade behovet att bygga ny ventilation? Fläktrummen är i flygelbyggnaderna och när de rivs så blir det ingen luft blir kvar i skolan.

Finns det något alternativ till en idrottshall under jord?

RE: Ja. Föräldrar och medborgare har tagit fram ett arkitektritat förslag på en idrottshall ovan jord på en ledig yta i anslutning till fotbollsplanen. Idrottshallen ovan jord kräver inga sprängningar av Tyskbagarberget, ingen evakuering av skolans elever och de får behålla sin populära fotbollsplan. Idrottshallen ovan jord blir dessutom betydligt mindre kostsam att bygga: ca 100 miljoner kronor lägre kostnad än stadens underjordiska förslag. Men ingen politiker eller tjänsteman har bemödat sig om att ens titta på det alternativa, arkitektritade förslaget.

Vem har tagit initiativ till detta byggprojekt?

RE: Initiativtagaren till byggprojektet sedan 2006, är gymnastikläraren på Engelbrektsskolan Göran Aspgren. Parallellt med sin tjänst som idrottslärare på skolan driver han det egna företaget Coord, vars affärsidé bl.a. är att hitta finansieringslösningar inom privata näringslivet samt för stat, kommun och myndigheter för idrottsanläggningar och bostadsbyggande. Han förankrade förslaget hos stadens styrande och finansborgarrådet Sten Nordin (M) m.fl. godkände markanvisningen till Veidekke 2005–2006, en anvisning som hemligstämplades och blev offentlig först 2009  efter juridiska påtryckningar.

Hur och när informerades föräldrar och elever om byggprojektet?

RE: Barn och föräldrar hade inte rådfrågats eller informerats om projektet, av varken skolan/Staden/Stadsbyggnadskontoret eller Veidekke förrän det kom ut i Östermalmsnytt oktober 2008. Två enkäter har dock genomförts på initiativ av Rädda Engelbrekt och Föräldrar i Engelbrekt (vid två skilda tillfällen) 97 % respektive 98 % av ett stort antal av föräldrarna röstade då nej till bygget. Även föräldraföreningen på skolan har haft invändningar mot byggprojektet.

Det har varit många turer kring bygget på Engelbrektsskolan. Kommer bygget att genomföras?

RE: Som det ser ut i nuläget: Ja, om inte fler föräldrar och boende protesterar eller ett mirakel sker. Regeringen, under ledning av civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD), avslog den 7/4 2011 alla överklaganden med motiveringen att bygget inte kommer att medföra någon “betydande miljöpåverkan” på området… Men alla beslut är inte tagna om ekonomin gällande den underjordiska gymnastikhallen.  Och byggbolaget har inte fått bygglov än.

Men beslutet att bygga bostadshusen ligger fast från kommunfullmäktigemötet den 15 juni 2009 att bostadsrätterna ska byggas på barnens bollplan. M, FP, S och KD röstade för bygget. V och MP röstade emot. C reserverade sig.

Hur mycket kommer bygget att kosta?

RE: Det är förstås ingen som vet exakt, men enligt preliminära beräkningar efter det att vi tagit del av både hemlig och ohemlig information från Staden ger denna kostnadsbild:

53 miljoner kr                Entreprenad att spränga ner/grundlägga hallen

45 miljoner kr                Rabatt Veidekke extra sprängningskostnader samt fönsterbyten i samband med att sälja tomten i befintligt skick för bostadsbyggande

155 miljoner kr              Bygge av idrottshallen enligt exploateringskontoret

253 miljoner kr              Totalkostnad för staden för själva bygget

ca 20 miljoner kr           Evakuering av ca 950 elever med den uppbyggnad/renovering som krävs för att inhysa dem i nya och befintliga lokaler i staden under 2 år.

________________________________________________

ca 273 miljoner kr         Totalsumma kostnader för Staden

- 145 miljoner kr           Markintäkt. Det tomtpris som staden får av byggbolaget Veidekke för att köpa bollplanen och del av skolgården

128 msek                      Totalkostnad för staden gällande en idrottshall

Alla som följt kostnadsutvecklingen för andra stora byggprojekt gissar att slutsumman kommer att bli större än vad dagens kalkyler visar.

Dessa beräkningar ska ställas mot Rädda Engelbrekts hall för ca 35 miljoner kr, dvs i runda tal en merkostnad med stadens förslag på dryga 100 Mkr.

 

Hur klarar bygget på Engelbrektsskolan miljökraven?

RE: Bergvolymen som skall sprängas bort uppgår enligt Veidekkes informationschef till ca
70 000 m3. Det kommer att ta 6–12 månader att spränga Tyskbagarberget och ca 135 lastbilar per dag, måndag-fredag, skall transportera bort bergsmassorna. En lastbil rymmer ca 4 m3. På det första samrådsmötet i maj 2007 uppgav Veidekke och Staden att sprängningen på 40 000 m3? skulle genomföras under ett sommarlov, 3 månader och 35 lastbilar/dag skulle transportera bort bergsmassorna. Barnen skulle alltså inte behöva evakueras och därmed skulle detta vara en sk “win-win-situation”, enligt idrottsläraren och rektorn på skolan. Sedan dess har man alltså ändrat siffrorna och politikernas beslut har fattats på felaktiga grunder, med andra förutsättningar än som först var gällande.

Trafiksituationen i det redan nu av avgaser hårt belastade kvarteret kommer naturligtvis och tätna med de nya bostadsrättsinnehavarnas bilar. Problemet med att hitta p-platser blir förstås ännu större. Detta byggprojekt med allt vad det innebär av åverkan på barnens lekytor och äldre arkitektur är inget som Stockholms stad borde vara stolt över som Europas miljöhuvudstad år 2010.