preload

Möte med fastighetsägare och boende i Lärkstan19 oktober 2011

Bakgrund

Det som man planerar att bygga är två 7-vånings bostadsrättsfastigheter, med garage, på varsin sida om skolgården samt en underjordisk idrottshall mellan fastigheterna. Den lilla yta som blir kvar mellan husen ska användas till en inhägnad bollplan.

Grundplanen var att man skulle starta bygget efter det att eleverna hade evakuerats vilket de gjordes i juni 2011. Sprängningarna beräknas pågå enligt projektbolaget WSP och byggbolaget Veidekke i ca 6-8 månader. Veidekke har tidigare uppgett att det krävs ca 144 lastbilar/dag för att forsla bort berget.

Juridik – överklaganden

Föreningen Rädda Engelbrekt samt flera andra fastighetsägare, boende och föräldrar till barn på skolan har överklagat detaljplanen och beslutet i Kommunfullmäktige från 2010. Regeringen avslog dock de sista överklagandena i år, dock utan att ha utrett sakskälen.

Högsta förvaltningsdomstolen har för ett par dagar sedan nekat till att upphäva regeringsbeslutet.

Det saknas dock bygglov för både bostadshusen och idrottshallen när detta skrivs. Dessutom är det oklart vem som ska bygga idrottshallen och därmed vem som ska spränga vad av berget.

Representanter från Fastighetsägarna

Fastighetsjurist Liselott Kristoffersson från fastighetsägarna berättade om erfarenheter med sprängningar i Stockholm och framförallt Citytunneln.

Hon ansåg framförallt att den besiktning som nu är aviserad från Ansvarsbesiktningar och i grunden från WSP och byggherren är långt ifrån tillräcklig. Det är viktigt att fastighetsägarna bevakar vad företaget Ansvarsbesiktningar genomför. När skador uppkommer i fastigheterna kommer det ALLTID vara svårt att vinna skadeståndsärenden mot byggbolagen eller Staden oavsett hur mycket bevis man har. Egen dokumentation, video foton med datum är ett tips. Räkna med en tuff tid framöver både ekonomiskt för fastighetsägarna och miljömässigt för att de boende.

Geolog Hans Lindqvist, som även utför besiktningar, berättade om sprängningars verkan:

 • Ni fastighetsägare måste kräva en riskanalys av kommande sprängningar. Om detta är från projektbolaget WSP eller byggbolaget är svårt att säga.


 • Förutom att kräva en besiktning av ert hus och samtliga utrymmen däri nu, så skall ni kräva både en mellanbesiktning (om ni märker att skador uppstår) och framförallt efterbesiktning. Vid dessa besiktningar bör en objektiv besiktningsman vara med. Något som troligen ni får bekosta.


 • Normen i Stockholm är att ha en riskomkrets på 200 m. Varför man i detta fall bedömt en riskomkrets på 100 m är mycket oklart. Det innebär idag att endast 27 fastigheter har fått brev om besiktning. Endast 5 st av dessa har fått erbjudande om att sätta in vibrationsmätare i huset. Detta är fel!


 • Många fler fastigheter bör besiktigas inom en radie av 200 m. Alla fastigheter bör få vibrationsmätare. De fastigheter som finns närmast byggplatsen, upp till 50 m, bör få fler vibrationsmätare uppsatta i fastigheten. 3- 4 st per fastighet


 • Vibrationsmätarna skall placeras i bärande grundväggar/murar så långt ner som möjligt i huset, källare. De skall EJ placeras utanpå fastigheten ovan mark. Där kommer de ej visa riktiga värden. Detta ville Ansvarsbesiktningar göra?!?
 • Värdet på fastigheterna runt om arbetsplatsen kommer att sjunka. Detta genom att fastigheterna åldras fortare när de under ett par år utsätts för sprängningar, vibrationer från transporter etc. Pga detta med att fastigheten åldras snabbare, kan det faktiskt hända att fastigheten kommer att få skador som uppstår ett par år efter bygget är klart. Då kommer man ej kunna få skadestånd från byggherren.


 • Stambyten bör EJ ske i fastigheterna under byggtiden. Detta för att det då kan bli svårt för fastighetsägaren att bevisa att det blivit skador pga av sprängningar och inte pga arbetet med stambytet.


 • Å andra sidan kan gamla rör i fastigheterna komma att brista och då orsaka skador. Fastighetsägarna måste hålla mycket noga kontroll, minst veckovis, i fastigheten för att kontrollera att inga skador uppkommer. Sker en vattenläcka i huset under byggtiden är det föga sannolikt att man kommer lyckas få ut skadestånd för detta.


 • Hyresfastigheter. Hyresgäster kan komma att be att få hyresreduktion på hyran pga störningar vid arbetsplatsen. Det hamnar på i första hand hyresvärden, som i sin tur måste processa med Staden/byggherren!!!


 • En fråga uppkom om stenkross. Den krossar stenar från sprängningen och för ett högt oväsende och vibrationer. Enligt geologen trodde han inte det var möjligt att den skulle placeras mitt i sprängplatsen, men vem vet. Hur skall annars berget transporteras ifrån arbetsplatsen.


 • Han trodde inte att sprängningarna var över på 6 månader. Byggbolagen brukar vara snålt tilltagna i beräkningarna. När man väl har börjat spränga måste man ändå hålla på tills det är klart. Räkna med några månaders extra sprängtid, beroende hur svårsprängt det är och hur känsliga fastigheter reagerar runt om. Protokollförarens egen gissning är närmare året av sprängning.


Vad säger försäkringsbolagen om lösöre som kan komma att gå sönder hemma?

Enligt Trygg Hansa, så bör alla boenden inom riskområdet i kvarteren runt skolan se över sina försäkringar. I många fall kommer ej hemförsäkring täcka för skador vid sprängningar utan man måste betala för tilläggsförsäkring. Men inte ens då är det säkert att det hjälper. Det står nämligen att skadan måste vara plötslig och oförutsedd. Och i detta fall kan man knappast hävda att sprängningarna är oförutsedda. Därmed gäller eget ansvar att plocka undan, säkra sitt lösöre så att det inte kan komma att skadas.

Vad säger juridiken kring skadestånd – skador

Ansvarig vid skador som kan bevisas komma från byggarbetsplatsen är entreprenörens. När det gäller dessa sprängningar och bygge har Rädda Engelbrekt förstått att det är Stockholms stad som har ansvaret under byggtiden för skador på intilliggande fastigheter. Vilken som är vår exakta motpart är dock inte utrett.

Vad bör vi själva göra nu?

Det är av stor nytta om vi kan agera samlat såsom fastighetsägare och boende. Vi bör fördela uppgifterna om att ta reda på saker gällande bygget och meddela varandra om detta för att slippa dubbelarbete. Vi bör titta på att enas om ett gemensamt juridiskt ombud. Vi har mycket att vinna på det både ekonomiskt och informationsmässigt.

Fastighetsägarna i området bör träffas för ett möte igen snarast och där prata sakfrågor och uppdelning av uppgifter.

Se till att bevaka besiktningarna. De som ej fått beviljat att bli besiktade pga att riskområdet är så snävt, bör överväga att själva kontakta beställaren till besiktningen om detta.

Vi bör också vara medvetna om att det byggbolag som är bunden till besiktningen är den som beställt den. Kommer det då finnas flera byggare på platsen, läs fler sprängningsföretag, så kommer det i skadeståndsprocessen bli problem. Om annan än Veidekke spränger på platsen så förutses det att en ytterliggare besiktning sker.

Kontakta Stockholms stad, Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret, Veidekke och andra intressenter i detta bygge för att redan ut vad som gäller. T ex

Regler för spräng- och byggtider?

Decibelgränser och vibrationsgränser – vad gäller?

Kommer stenkross användas på byggplatsen och var skall den placeras?

Kommer informationsmöten att anordnas från staden/WSP/ Veidekke? Eller ej!

Skyldighet att sätta upp vibrationsmätare? Reda ut lagrum där?

Var vänder man sig med evakueringskostnader för boende och lokaler etc etc

Reda ut vem som är skadeståndsansvarig under denna tid. Vem är vår motpart?

Vad gäller för skador som uppkommer ett par år efter ett eventuellt bygge?

Rädda Engelbrekt har under flera år fått hjälp av advokaten Charl Priem som är väl insatt i ärendet. För honom är det OK att lämna råd utan kostnad till er fram till byggstart. De allmängiltiga frågorna/svaren läggs ut på Rädda Engelbrekts hemsida. Han kan nås på charl@priem.se eller telefonnummer 08-411 44 11.

När startar bygget?

En person på mötet hade fått reda på att enligt uppgift från Veidekke kommer ej byggnation att starta förrän sista delen av första kvartalet 2012, dvs i mars nästa år. Detta informerade mäklaren som ansvarar för försäljningen av de nya bostadsrätterna.

På torsdagen fick en fastighetsägare dock beskedet av Ted Bertling på WSP att sprängningarna startar mellan jul och nyår 2011?! Han berättade för övrigt att sprängningen bör inte ta längre än 6-8 månader!!

Mycket har från början varit oklart i detta projekt och det verkar inte bli bättre nu. I veckan startade dock rivningen av paviljongen på bollplanen. Att på fackspråk ”avtäcka” berget innan sprängning lär dock ta en viss tid. Dvs man måste hugga ner träd, få bort asfaltsytan, ta ner mur och få ner stängsel mm innan man har fått fram det rena berget för att där spränga. Så vad som tar sin början antingen till jul eller i mars är oklart.

Glöm ej att Veidekke fått 10 miljoner kronor av Stockholms stad för utbyte av fönster i området. Dels om de går sönder och dels om boende vill ha 3-glas fönster pga bullret från arbetsplatsen. Detta kan läsas i ett dokument mellan staden och Veidekke.

Glöm ej heller att detta byggprojekt har från början kantats av felaktig och/eller ingen information. Än idag är det oklart hur mycket kommer att fungera, se ut eller bli före, under och efter bygget. I och med det kan vi se fram emot en jobbig tid framöver oavsett om och när bygget startar.

Dela med er av denna information till alla berörda i Era fastigheter, styrelser såsom boenden. Jag kommer även att lägga upp den på hemsidan http://www.raddaengelbrekt.s

Kontakt med geolog Hans Lindqvist info@geolindquist.com

Kontakt med fastighetsägare Liselott Kristoffersson liselott.kristoffersson@fastihetsagarna.se

Ansvariga på Stadsbyggnadskontoret för bygglov mm

Thomas Herrlander 08-508 273 90, fastigheterna

Charlotte Rydahl 08-508 274 79, idrottshallen ???


Ansvariga för projektet, markarbeten på Engelbrektsskolan och som hänvisas till i besiktningsinfon från Ansvarsbesiktningar

WSP Management, kontaktman Ted Bertling 08-688 60 00
Ansvarsbesiktningars kontakt är: Faina Intner 08-749 18 50,
Ansvariga för bygget

www.veidekke.se

och eventuellt något mer byggbolag som eventuellt skall spränga för idrottshallen, oklart idag vem


Stockholms stadshus

Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd Regina Keveius (M)
regina.kevius@stockholm.se

Vid protokollet

Carl-Filip Henriksson