preload

Rädda Engelbrekt del 14

Rädda Engelbrekt del 14                          2011-03-13

Vad händer? Är allt klart och beslutat? Är det därför man i tidningarna bara skriver om evakueringen av barnen i Engelbrektsskolan?

När dessa rader skrivs är det vår i luften och vi i Rädda Engelbrekt kämpar fortfarande, efter snart 4 år, mot beslutet att bebygga Engelbrektsskolans skolgård med bostadsrätter och en underjordisk idrottshall.

Media har mest skrivit om och fokuserat på hur evakueringen av skolan skall gå till. Det är som om beslutet att bebygga skolgården är taget och eleverna inte längre har något val. Detta är FEL.

  • Beslutet om att bygga bostadsrätterna till sommaren är fortfarande överklagat.
  • Beslut om finansiering av den underjordiska hallen är inte taget. Inte heller finns något beslut om eleverna på skolan kommer att få tillgång till den nya underjordiska idrottshallen.
  • Kritik mot Stadens handlande i upphandlingsfrågan riktas nu från Stadsrevisorerna.
  • Många frågor kring evakueringen är inte lösta. T ex säkra skolvägar, tillfredsställande undervisningslokaler mm.
  • Förhandlingar om försäkringsfrågor mellan byggföretaget Veidekke och fastighetsägarna i området, har inte påbörjats ännu.

Vi inom Rädda Engelbrekt motsätter oss naturligtvis inte en renovering av skolan, men den ska inte ske på byggbolagets villkor, utan på de villkor som elever och föräldrar till dessa ställer. En renovering av skolan UTAN evakuering hade säkert kunnat gå att genomföra, om inte Staden hade styrts av Veidekkes önskemål om en snabb exploatering av bollplanen. Utbildningsförvaltningen har haft bråttom nu och därför valt en dålig evakueringslösning, som inte säkerställer säkra skolvägar m.m.

Våra överklaganden ligger ännu för utredning och beslut både hos Regeringen (Miljödepartementet) och Förvaltningsrätten. Beslut hos Regeringen väntas komma någon gång under våren 2011. Skulle då våra överklagande avslås hos Regeringen kommer vi att överklaga till Regeringsrätten och Europadomstolen.

Stadens revisorer har granskat utförsäljningen av bollplanen, rastytan, och resultatet av revisorernas granskning kom den 25 februari. På flera punkter riktar revisorerna kritik mot Staden. Bl a skriver stadsrevisorerna i sin rapport (25/2 2011):

”Företedda dokumenterade beslutsunderlag ger oss inget besked om grunder för direktanvisning till Veidekke och varför direktanvisning har valts framför anbudsförfarande.” ”Enligt vår bedömning borde ett anbudsförfarande istället för en direktanvisning skapat bättre förutsättningar för exploateringsnämnden att agera affärsmässigt i detta projekt. Att beslutsunderlaget inte ger besked om grunder för en direktanvisning är en brist.”

Se ”Granskning av affärsmässighet relaterat till ärende om försäljning av Sädesärlan 6″

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Dina-skattepengar/Revision-/Stadsrevisionens-rapporter/Revisionsrapporter/

Till sommaren planeras skolans elever evakueras till baracker på Gärdesskolan (F6 – 3) och till Konradsberg på Kungsholmen (år 4 – 9). Detta förslag som utbildningsförvaltningen har tagit fram har från många föräldrar till barn på skolan kritiserats skarpt på flera punkter.


Om allt går oss emot som har överklagat, och barnen som inte vill flytta från sin skola, börjar byggbolaget spränga bort berget i juni, i ca 6-10 månader. Barnens bollplan och rastyta, skolgård, byggs igen för gott och de ca 900 eleverna får trängas under raster i den lilla ”kaninbur” till fotbollsplan (20 x 40 meter) som blir kvar av den nuvarande bollplanen. Efter skoltid låses även den. Och det lilla som blir kvar av den nuvarande rastytan läggs i skugga hela året utom runt midsommar då solen kommer nå ner. Dock till en stängd skolgård utan elever.

Nu fortsätter vi arbeta för att vinna över detta skandalplanerade lyxbygge som sker på barnens bekostnad och med stort slöseri av skattebetalarnas pengar. Vi ger inte upp!

Om du vill visa ditt missnöje med beslutet om att bygga bostadsrätter på ditt barns rastyta, gå in på vår hemsida och skriv under protestlistan där och gå med i Facebookgruppen ”Stoppa Engelbrektsskolans evakueringsplaner” http://www.facebook.com/home.php?sk=group_136652363069290

Läs gärna nedan turer i ärendet, sid 3-4, nedtecknat av en i av oss som varit med sedan 2007. Detta är bara en del av de konstigheter som förekommit under åren. Men faktum är att det som vi vet idag är inte vad som presenterades av Staden och byggföretaget för ca 4 år sedan. Några fakta då och nu:

Maj 2007                                                        Mars 2011

3 månaders sprängning                                6-10 månaders sprängning

Ingen evakuering av skolan                         Evakuering av skolan i minst 1,5 år

Mindre än 10 % förlust av rastyta               Minst 34 % mindre rastyta

Staden får en gratis idrottshall                    Drygt 140 miljoner betalar vi/Staden

Med vänliga hälsningar

Rädda Engelbrekt

raddaengelbrekt@gmail.com

www.räddaengelbrekt.se


Ett annat ärende (historien om Sädesärlan 1 och 6)

-       Felaktiga uppgifter om hur stor del av barnens rastyta som försvinner.

Genom att bara tala om ”skolgården” och exkludera den av barnen sedan 1930-talet disponerade, i anslutning till skolgården belägna, ”fotbollsplanen” har förespråkare av projektet hävdat att det är 10 % som går förlorat, medan den egentliga siffran är 34 % (och efter skoltid och under helger mer än 50 %).

-       Felaktiga uppgifter om sprängvolym/antalet lastbilar.

Vid informationsmöte i augusti 2007 uppgav Veidekkes representant, Brita Blaxhult, att sprängningarna skulle ta 3 månader (vardagar) och att det skulle krävas 35 lastbilar/dag.

(På bl.a. dessa uppgifter beslutades att ingen s.k. MKB, miljökonsekvensbeskrivning, behövde göras.)

När detta ifrågasattes ändrades uppgifterna i ett, icke offentliggjort, brev från Veidekke till Stadsbyggnadskontoret till en sprängtid av 6 – 8 månader.

I dag (februari 2011) hävdar Veidekke att det rör sig om 43 500 m3, vilket skulle innebära, 117 500 ton, efter ”viktfaktor”.

I det aktuella området finnes s.k. BK2-vägar (max last 11.5 ton, max längd 12 meter). Veidekke talar nu om s.k. BK1-vägar (max last 30 ton), detta är dock osakligt då vägarna i området är för smala och krokiga för BK1-transporter.

Enligt branschexpertis innebär ovan en teoretisk minsta sprängtid av 130 dagar (troligen, erfarenhetsmässigt, minst ytterligare 50 %). Då det i aktuellt fall blir fråga om s.k. skonsam sprängning (8 meter till närmaste, 100 år gamla, fastighet) ökar sprängtiden med 50 – 100 %.

D.v.s. sprängtiden kommer, enligt branschexpertis, att bli c:a 300 dagar.

Dessutom är Veidekkes uppgift 43 500 m3 sannolikt för låg. En uppmätning av det område som skall sprängas ger för handen 53 000 m3 (143 000 ton).

-       Projektet har presenterats som en ”Win-Win-situation”, vilket innebär att Staden får en underjordisk idrottshall gratis samtidigt som Veidekke får bygga bostäder.

Detta är helt felaktigt, Staden avhänder sig tomtmark till ett kraftigt rabatterat pris (minst 45 Mkr) och får en extra byggkostnad på minst 100 Mkr, i jämförelse med vad det skulle kosta att bygga en alternativ, idrottshall ovan jord.

-       En missvisande solstudie har presenterats.

Den visar bl.a. att den del av rastytan som kommer att finnas kvar, belägen mellan två 7- våningshus, efter byggnationen blir ljusare än före byggnationen.

Ett annat exempel på dess bedrägliga ansats är att det framhålles att det vid Midsommartid är solsken på den aktuella ytan. Som bekant har svenska skolbarn då sommarlov (och ytan står ändå inte till deras förfogande).

Som visats ovan har beslut i ärendet fattats på helt andra grunder och med helt andra förutsättningar än dem som kommit att gälla. Man kan hävda att det rör sig om ett annat ärende.

Av detta skäl, bland många andra, begär vi att ärendet återsändes till Staden för ny beredning, utställning, samråd m.m..