preload

Till ledamöterna i kommunfullmäktige: Ett ogenomtänkt beslut…


Stockholm 23 juni 2010
Till ledamöterna i kommunfullmäktige i Stockholms stad
Jag har i egenskap av förälder till barn på Engelbrektsskolan följt debatten i kommunfullmäktige den 21 juni 2010 inför genomförandebeslut av bygge av bostadsrätter och idrottshall på skolan och förvånats över den enkelspårighet och låga nivå som präglade debatten.
Eleverna på Engelbrektsskolan har aldrig uttryckt några önskemål om en idrottshall under skolgården. Det är en konstruktion skapad av de politiker som, för att få en politisk fjäder i hatten, pläderar för fler idrottshallar i stan, som Madeleine Sjöstedt (FP) m.fl. Idrottshallar går före 950 elevers skolgång och välbefinnande, tycks Sjöstedt mena. Tala om att ha skygglappar för ögonen och bara vara fokuserad på en enda fråga, samtidigt som man från FP, KD och M pläderar för att politiker ska ta många aspekter i beaktande när de fattar beslut. Har ni då tagit dessa 950 elevers skolgång i beaktande? Deras hälsa och studieresultat? Nej! Här handlar det bara om att få fram fler idrottshallar i stan och att skapa bostäder för de redan välbeställda! En ekvation som inte går ihop.
Maria Hannäs (V) och Cecilia Obermüller (MP) har helt rätt i sakfrågan: bygg gärna fler idrottshallar, men inte på skolgårdar och i parker och grönområden. Hur Kristina Alvendal (M) kan stå upp i KF och plädera för mer luft och ljus i stan, samtidigt som M vill bygga igen stadens skolgårdar är för mig som förälder och medborgare i staden en gåta. Det är hyckleri av hög klass att låtsas gå barnens ärende i frågan. Men nu har UNICEF framfört krav på att barnkonventionen ska bli lag även i Sverige (se pressmeddelande nedan!), något som varken Helena Bonnier (M) eller andra ledamöter i KF som stödjer bygget på Engelbrektsskolan kan blunda för. 1000 elevers skolgång är viktigare än byggandet av 1000 idrottshallar! Något som jag tror att till och med skolminister Jan Björklund (FP) skulle instämma i. Hur då hans partikamrat Madeleine Sjöstedt kan plädera för motsatsen är för mig som förälder också en gåta.
Att bygga igen Engelbrektsskolans skolgård med bostadsrätter och underjordisk idrottshall är en skam för Stockholms stad. Ett övergrepp mot skolans elever, de boende och närmiljön. Ett övergrepp som kommer att kräva många offer på vägen och utgöra ett prejudikat för framtida byggen. Det är för mig som vuxen medborgare ofattbart att vuxna människor kan fatta ett sådant ogenomtänkt beslut. Aldrig har så många haft så FÅ att tacka för så lite…  Jag vädjar därför till er: ta ert förnuft till fånga och bygg inte era idrottshallar på bekostnad av barnens skolgång. Det kommer att stå er dyrt i framtiden.
Bästa hälsningar
Ylva Hedenquist, fil mag i statsvetenskap och förälder till barn på Engelbrektsskolan
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/unicef_sverige/news/view/unicef-uppmanar-partierna-att-goera-barnkonventionen-till-lag-7874?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=news
UNICEF Sverige
UNICEF uppmanar partierna att göra barnkonventionen till lag
2010-06-22 07:49
I ett upprop uppmanar nu UNICEF Sverige samtliga partiledare att ta barns rättigheter på allvar och göra barnkonventionen till svensk lag.
Här följer uppropet som har skickats till Jan Björklund (FP), Peter Eriksson (MP),
Göran Hägglund (KD), Lars Ohly (V), Maud Olofsson (C), Fredrik Reinfeldt (M), Mona Sahlin (S) samt Maria Wetterstrand (MP):
Ta barns rättigheter på allvar!
UNICEF Sverige uppmanar samtliga partiledare att aktivt ta ställning för att stärka barns rättsliga ställning genom att verka för att göra barnkonventionen till svensk lag. Det skulle göra skillnad i vårdnadskonflikter, socialtjänstutredningar och asylärenden där vi ser att barn inte kommer till tals, betraktas som föräldrars egendom eller vars integritet kränks.
Trots att Sverige sedan 20 år har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis. Den nuvarande transformeringsmetoden, som innebär att lagar ändras för att stämma överens med konventionen, är inte tillräcklig för att garantera barn deras rättigheter. Den metoden behöver kombineras med en inkorporering i svensk rätt som gör hela konventionen till svensk lag. Detta har Norge redan gjort med goda resultat.
I Sverige idag avfärdar myndigheter och politiker barnkonventionen eftersom den inte är lag, istället för att använda den som ett stöd och underlag i beslutsfattandet.
FN:s barnrättskommitté, som granskar hur staterna följer barnkonventionen, rekommenderar Sverige att stärka barnkonventionens ställning och göra den till lag. Kommittén betonar att konventionen tydligt ska återspeglas i nationella lagar och praxis, att rättigheterna ska kunna åberopas i domstol och att bestämmelserna tillämpas av myndigheterna. Dessutom anser FN-kommittén att internationella åtaganden bör prioriteras framför den nationella rätten när de två rättssystemen står i konflikt med varandra.
De fördelar vi ser med att göra barnkonventionen till svensk lag är framför allt att:
barnkonventionens innehåll och syn på barn skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på såväl statlig som kommunal nivå
det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter
barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter som en självklar rättskälla
Vi uppmanar er att verka för en inkorporering!
Stockholm den 17 juni 2010
UNICEF Sverige
Birgitta Dahl
Ordförande
Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare
Ladda ner uppropet som pdf.