preload

Sten Nordin (M) och Kristina Alvendal (M) svarar förälder på frågor om bygget på skolgården och får svar på tal

Bästa Ylva,

Tack för ditt brev. Mitt namn är Charlotte Lundqvist och jag jobbar för de moderata borgarråden Kristina Alvendal och Sten Nordin i Stockholms stadshus. De har bett mig svara på ditt brev.

Förslaget som godkänts av nämnden hade stöd av en bred majoritet vilket inkluderar såväl stadshusalliansen som Socialdemokraterna.  Det är dock viktigt att påpeka att både alliansens partier och socialdemokraterna lämnade särskilda yttranden i samband med att beslut fattades. Dessa särskilda yttrande uppmärksammande vikten av att hänsyn tas till barnen i samband med bygge och utformning.

Den nya bebyggelsen innebär en minskning på ca 1 kvm/elev och trots denna minskning så kommer Engelbrekts skolgård vara betydligt större per elev än likvärdiga skolor i innerstaden. Det är naturligtvis viktigt för den politiska majoriteten i Stadshuset att stadens elever får bra och pedagogiska skolgårdar. Vi vill främja ungdomars och elevers inlärningsprocess och bidra till ökade kunskaper. Vi ser dock inte några motsättningar med det i och med det idag liggande förslaget.

Det har genomförts konsekvensanalyser där bland annat barnens situation har utretts. Den bedömning som Stadsbyggnadskontoret gjort, och som alliansens partier har valt att förlita sig på är att ombyggnationen kommer innebära en kvalitetshöjning för skolan och skolgården. Vi kommer till exempel se till att grönskan kommer öka i området, vilket även inkluderar skolgården, i förhållande till idag. Det är en vinst för såväl skolbarn som de boende i området.

Med Vänliga Hälsningar

Charlotte Lundqvist

Biträdande borgarrådssekreterare

Telefon: 08 508 29 000

E-post: charlotte.lundqvist@stockholm.se

 

Till biträdande borgarrådssekreterare Charlotte Lundqvist


Bästa Charlotte!


Tack för ditt svar å Kristina Alvendals och Sten Nordins vägnar!


Jag ställer mig fortfarande frågande till hur ett förslag som tvingar bort Engelbrektsskolans 950 elever från deras skola i ca 2 år för att skolgården ska bebyggas med bostadsrätter och förminskas kan sägas vara ett förslag där “hänsyn tas till barnen”.


Du hänvisar till särskilda konsekvensanalyser som “bland annat” har utrett barnens situation. Vilka konsekvensanalyser syftar du på? Finns de dokumenterade och för offentlig insyn? Och hur kommer grönskan att öka på skolgården i samband med bygget av bostadsrätter? Finns det dokument du kan delge mig på hur denna grönska kommer att utformas?


I Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 2009-04-06 står om Engelbrektsskolans skolgård att: “Befintlig skolgård har en yta av ca 6,6 kvm/elev…” En nyligen gjord oberoende mätning av Exacto Mätbolag (bifogas!) visar att Engelbrektsskolans “Tillgängliga areor för lek och utevistelse i nuläget är 6.310 kvm…vid projektets genomförande utgör de ca 4.220 kvm.”


Dela 4.220 kvm med 950 elever=4,4 kvm/elev. Detta innebär en minskning på 2,2 kvm/elev (6,6-4,4 kvm/elev=2,2 kvm/elev) vid bygget av bostadsrätterna, inte en minskning på ca 1 kvm/elev, som du anger nedan.


Argumentet att andra skolors skolgårdar i staden har mindre kvm/elev än Engelbrektskolans är inte i linje med påståendet att: “Det är naturligtvis viktigt för den politiska majoriteten i Stadshuset att stadens elever får bra och pedagogiska skolgårdar. Vi vill främja ungdomars och elevers inlärningsprocess och bidra till ökade kunskaper.”


Anser alltså den politiska majoriteten i Stadshuset att ungdomars inlärningsprocess främjas om de får mindre ytor att röra sig på, trots att all forskning bevisar motsatsen? Anser ni att det bästa sättet att “främja ungdomars och elevers inlärningsprocess och bidra till ökade kunskaper”är att förminska stadens skolgårdar? Och de skolor som har lite större skolgårdar än andra i stan, får i alla fall vara tacksamma över att de har så pass mycket kvar av sin lekyta. Detta är ett resonemang som faller på sin egen orimlighet och som absolut inte tar hänsyn till barnen.


Som förälder till barn på Engelbrektsskolan hoppas jag att “en bred majoritet vilken inkluderar såväl stadshusalliansen som Socialdemokraterna” i Stadshuset tar sitt förnuft till fånga och inser att bygget av bostadsrätter på Engelbrektsskolans skolgård inte är en vinst för någon, varken för eleverna på skolan, de boende i området eller de nya lägenhetsinnehavarna! Och inte heller för stadens skattebetalare som är med och bekostar detta högriskprojekt. Tänk om, tänk rätt och riv upp beslutet om bygget på Engelbrektsskolan!


Bästa hälsningar

Ylva Hedenquist, fil mag i statsvetenskap och förälder till barn på Engelbrektsskolan