preload

Föräldrarna på skolan säger nej till bygget

Föräldrar med barn i Engelbrektsskolan ställer sig mycket kritiska till stadens byggförslag. Det visar de 2 enkäter som dels föreningen Rädda Engelbrekt genomförde under slutet av maj 2008 och som föräldrar till barn i Engelbrektsskolan gjorde i december 2008.

Den första enkäten gick ut till 677 familjer med barn i skolan. Den fick ett mycket stort gensvar med svar från nära hälften (315) av familjerna.
3 respondenter stödjer stadens planer med att spränga bort en stor del av rastytan för att där bygga bostäder och en underjordisk idrottshall.
88 respondenter vill behålla skolan som den är.
De allra flesta respondenterna, dvs 223 familjer, vill istället bygga en ny sporthall enligt Rädda Engelbrekts 
förslag.
1 respondent vill något annat, nämligen stänga skolan helt. Rädda Engelbrekts enkät visar att vare sig elever eller familjer står bakom stadens byggförslag.
I den andra enkäten som genomfördes i december 2008 av föräldrar i Engelbrrektsskolan, visade att 98 % av föräldrar och elever är emot det planerade bostadsbyggandet och bygget av en underjordisk idrottshall. Genomförs bygget kommer var tredje förälder ta sina barn ur skolan.
Sammanlagt inkom 344 svar fördelat enligt följande:
8 st ställer sig positiva till Stadens förslag med bostadshus på rastytan och en underjordisk idrottshall
5 st röstade blankt
218 st familjer vill inte ha bostäder på rastytan och en underjordisk idrottshall, de vill ha Rädda Engelbrekts förslag om idrottshall på skolgården.
113 st familjer kommer att flytta sina barn från skolan om bygget blir aktuellt.

Politikerna i Stockholm har hela tiden hävdat att eleverna och föräldrarna står bakom förslaget, men dessa enkäten visar motsatsen. Staden har själva inte genomfört någon enkät.