preload

”Ett konstigt möte”

Engelbrektmoderaternas informationsmöte den 4/12 2008 kl 18.00 angående byggplanerna på Engelbrektskolan

I panelen satt företrädare för Utbildningsförvaltningen, SISAB, Exploateringskontoret, Veidekke, Stadsbyggnadskontoret och skolan (rektor Sören).

Ordförande och inbjudande till mötet, var Lotta Juul, ordförande för Engelbrektsmoderaterna.

Föreningen Rädda Engelbrekt hade av Lotta Juul begärt en plats i panelen, för att kunna presentera sin alternativa byggplan, men nekats detta. Mötet hade annonserats ut via mail till Rädda Engelbrekt och till medlemmar i Engelbrekts moderater. Inga boende eller berörda föräldrar. (Detta ansvar tog Rädda Engelbrekt på sig genom att maila föräldrar i skolan och sätta upp 250 lappar i områdets portar)

Mötet inleddes med att respektive paneldeltagare informerade om sin del av projektet och sin syn på det. Detta tog en knapp timme, till viss del beroende på mycket luft i redogörelserna.

Rektor Sören, t.ex., berättade hur bra skolan är och Veidekkes representant (Thomas Andersson arbetar sedan 2006 som biträdande kanslichef på finansroteln inom Stockholms stad, m. Dessförinnan arbetade Thomas som planeringschef inom M-kansliet på Stockholms Läns Landsting) underhöll oss med ett bildspel om företagets historia och information om speciella uppdrag, som t.ex. arbete på riksväg 73. Stadsbyggnadskontorets representant gav dock en värdefull beskrivning av ärendets formella gång.

Därefter vidtog en dryg timmes frågestund, som på ett olyckligt vis styrdes av mötets ordförande på så vis att hon dels valde att inte ge vissa frågande ordet (kända ”bråkstakar”??) och dels försökte korta av/styra andra frågeställares framställning.

Sammantaget bekräftades känslan av ett ”vi mot dem”-förhållande, dvs att panelen, definitivt inklusive ordföranden, hade en samsyn och ett mycket begränsat intresse av mötesdeltagarnas frågor och/eller avvikande åsikter.

Bland de relativ få frågor som hann beröras ( mötet avslutades, trots protester, 20.00) fanns:

– Har skolan ett vitesföreläggande, rörande ventilationen, som rektor Sören upprepade gånger sagt?

Svaret, från Arbetsmiljöverket, på ovan är NEJ. (Tyvärr ytterligare ett fall där rektor Sören varit ovarsam med sanningen.)

– Är en evakuering nödvändig för ventilationsombyggnaden? Eller kan det ske t.ex. sommartid?

Här finns det två åsikter, andra byggbolag hävdar bestämt nej (”beror på intensiteten i arbetet”), medan skolan och SISAB säger ja.

En fråga är om det låter rimligt att det skall ta lika lång tid att renovera skolans ventilation som Veidekke säger att det kommer att ta dem att spränga bort berget + bygga två 8-våningshus (9.000m2) + en underjordisk gympasal + ett, eller flera, garage?

– Vart skall skolan evakueras vid ett bygge?

Svaret på detta var: Vet ej!

– Kan en säker skolväg garanteras?

Svar: Det skall vi ordna.

Följdfråga: Hur?

Svar: Det vet vi inte ännu.

– Vad får en eventuell evakuering för inverkan på barnens hälsa och studieresultat?

Svar: ”Det kommer att bli störningar, men vi kan inte tänka kortsiktigt, vi måste också tänka på de framtida eleverna” (Utbildningsförvaltningen och rektor Sören).

– Vad händer med barnens behov av/rätt till spontan lek och idrott?

Svar: ”Barnen har mycket litet tid att vara på skolgården och nu kommer vi kunna erbjuda strukturerad lek” (Gymnastiklärare Göran Aspgren).

Läs gärna de omfattande arbeten om barns behov av spontan lek och idrott som finns, bl.a. en uppsats på GIH (Dillner / Sandström 2006 angående hälsoeffekter.)

– Varför har ingen ordentlig information givits tidigare?

Svar: Inget

– Varför har inga alternativ undersökt?

Svar: Inget

– Hur mycket berg att spränga, vilken sprängtid, respektive antal lastbilar, är det fråga om? (Veidekke uppgav tidigare 40.000 m3, tre månader och 35 lastbilar/dag, senare 40.000 m3, 6 mån och 95 lastbilar/dag.)

– Svar: 40.000 m3, 6 månader och 144 lastbilar/dag.

Enkel huvudräkning ger ett annat svar: 144 x 125 (6 mån, 5 dagar/vecka) x knappt 4 m3/lastbil = c:a 70.000 m3 berg att spränga.

Detta är intressant då RE hävdat att berget rör sig om c:a 80.000 m3 och hånats av bl.a. moderaterna Lotta Juul och Johan Sjölin för detta.

– Vem ansvarar för sprängskador på fastigheterna och vilka besiktningar är gjorda/kommer att göras?

Svar: ”Vårt försäkringsbolag är IF” (Veidekke) samt ”Det har redan gjorts besiktningar som säger att det inte kommer att bli några grundproblem” (Veidekke).

En undran: Enligt annat byggbolag kan skadorna vid en sprängning som det här är frågan om att uppgå till 10 % av fastigheternas värde, vilket lär bli minst 500 Mkr, är IF och Veidekkes styrelse informerade om detta?

Vad gäller den besiktning som sades ha utförts visade det sig ha gått till så att Veidekkes representant hade varit på Stadsbyggnadskontoret och tittat på ritningar!

– Är det så att den som sägs vara den ursprungliga drivkraften bakom den underjordiska gympasalen = Veidekkes Brf projekt, gymnastikläraren Göran Aspgren, har ett företag som arbetar med att skapa projekt som detta? (Han uppger själv detta.)

Svar: ”Det känner vi inte till, om det är så är det givetvis allvarligt.” (Utbildningsförvaltningen)

– Slutligen redogjordes för svarsutfallet (efter två dagar) av den enkät som Föräldrar i Engelbrekt tillställt samtliga föräldrar i skolan, där de ombes rösta på två alternativ:

Att bygga/evakuera enligt planerna

Att inte göra det, utan söka alternativ

Hittills hade 190 svar inkommit:

7 var för byggplanerna

3 var ogiltiga (inget kryss)

180 var emot byggplanerna

Vidare sade 67 föräldrar sig vara beredda att ta sina barn ur skolan om bygget blir av.

Efter mötet berättades också att skolans Föräldraförening, specifikt dess ordförande Marie Roos, lovat att, före den 10/12, ”gå ut med en pressrelease” med budskapet att Ff inte, som tidigare hävdats, stöder byggförslaget.

Sammanfattning

Ett konstigt möte så till vida att det reste fler frågor än svar och tyvärr, som sagts, visade på ett begränsat intresse hos panelen att lyssna till de ”besvärliga frågeställarna”.

Det finns mycket oro och många frågor hos många av oss föräldrar och boende i Stockholm!

Vi måste nu alla skriva inlagor/synpunkter/protester, som skall vara Stockholms Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Sthlm , tillhanda senast den 10/12.

De av oss som har kontakter med massmedia, bland politikerna i Stadshuset m.m. måste också aktivera dem!


Föreningen Rädda Engelbrekt