preload

10 i topplista på de grövsta formaliafel som Stockholms stad gjort sig skyldiga till

Det allmänna lider skada! säger en tjänsteman och hemligstämplar.

Fallet nybyggnation av bostäder på Engelbrektsskolans skolgård och bollplan i Stockholms innerstad

10 i topplista på de grövsta formaliafel som Stockholms stad gjort sig skyldiga till

1. Stockholms Stad/Exploateringskontoret ger genom ”Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark …” Veidekke Bostad AB en prisreduktion avseende köpeskillingen för aktuella delar av Sädesärlan 6 och 1.

Denna prisreduktion uppgår till cirka fyrtiofem miljoner (45 msek) .

Enligt Värderingspromemorian är läget ”ett av de allra bästa inom Östermalm”.

Varför gynnas Veidekke på detta sätt?  Jo, därför att det kostar en hel del ”extra”

a)           att spränga bort det sista av Tyskbagarberget (cirka 35 msek); och

b)          att möta kringboendes krav på ”fönsterbyten” och samordna med entreprenaden för idrottshallen (cirka 10 msek) …

Markanvisningen avser ”byggklar” mark … – oaktat att kvarteret avgränsas mot omgivande gator av cirka sex meter höga bergsbranter.

Projektvinst/risk uppgående till 15 % kvarstår oförändrad i de två beräkningarna av markvärdet: dels vid ”normala bygg- och grundläggningsförhållanden”, dels då det som här är fråga om s.k. ”extraordinära grundläggningskostnader”.

2. Stockholms Stad/Exploateringskontoret ikläder sig genom Överenskommelsen ett strikt och solidariskt skadeståndsansvar, tillsammans med Veidekke Bostad AB, för denne byggherres sprängningsarbeten på Sädesärlan.

Detta strikta ansvar uppkommer då Veidekke Bostad AB ges tillträde till fastigheterna redan under sex månader före det att Stadens äganderätt till dessa avses övergå till Veidekke.

Denna förmån lämnas till Veidekke Bostad AB utan någon annan motprestation än övertagandet av vad som i Överenskommelsen kallas för ”Fastigheternas fulla förvaltningsansvar”.

3. Stockholms Stad/Exploateringskontoret/Idrottsförvaltningen avser att ge Veidekke Bostad AB en entreprenad avseende sprängnings- och grundläggningsarbeten för den underjordiska idrottshallen mellan bostadshusen.

I såväl Genomförandebeskrivningen som andra planhandlingar och i Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och Veidekke Bostad AB förutsätts denna entreprenad utföras av Veidekke Bostad AB.

Detta förutsätter i sin tur att Stockholms Stad bryter mot lagen om offentlig upphandling.

Värdet av denna entreprenad beräknas till ett belopp om cirka femtiotre miljoner (53 msek) …

4. Stockholms Stad/Exploateringskontoret hemligstämplar den PM rörande värdering som ligger till grund för beräkningen av den köpeskilling som Veidekke Bostad AB skall erlägga.

Detta görs först en gång – med hänvisning till en lag som har upphört att gälla – och sedan ännu en gång.  Frågan har alltså prövats vid två olika tillfällen.

Det kan, sägs det, ”… antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs”.

Två veckor efter det andra beslutet fattas ett tredje beslut: nu utgör innehållet i Värderings-PM inte längre något hot mot samhället …

Det är en gåta hur det allmänna, d.v.s. Staden, kan lida en rättsligt legitim skada av att dess medborgare kan se och granska det sätt som skattemedel används på.

5. Stockholms Kommunfullmäktige fattar beslut om ny detaljplan avseende fastigheterna Sädesärlan 6 och 1 (del av).

Beslutet fattas med hänvisning till bl.a. den ”miljöutredning” som tagits fram av Veidekke Bostad AB sedan Stadsbyggnadskontoret kategoriskt avfärdat behovet av en Miljökonsekvensbeskrivning.

Stadsbyggnadskontoret har tidigare avfärdat kritik mot denna utredning med hänvisning till att den inte är en del av ”de formella planhandlingarna”.

Detta är ytterligare ett exempel på hur Staden finner det vara ointressant att i detta ärende följa gällande regler.  Och tillika att visa berörda medborgare den respekt som tillkommer dessa.

6. Exploateringskontoret träffar en ”Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark …” med Veidekke Bostad AB och två ekonomiska föreningar avseende (numera) delar av Sädesärlan 6 och 1.

Denna överenskommelse avses vara grundad på det Markanvisningsavtal som tidigare ingåtts med Veidekke Bostad AB.

Markanvisningsavtalet är emellertid ogiltigt redan när Överenskommelsen undertecknas.

Detta är en följd av att den tvåårsfrist som, på flera sätt, utgör en uttrycklig förutsättning för Markanvisningsavtalets giltighet då har löpt ut.

Detta förhållande har påtalats under planprocessens samråd.

Det har kategoriskt tillbakavisats av Stadsbyggnadskontoret, med hänvisning till att Markanvisningsavtalet skulle vara förlängt genom ett s.k. tilläggsavtal.


7. Först ett år och fem månader efter Markkontorets beslut om byggrätt upprättas ett Markanvisningsavtal.

Detta skall, enligt Stadens egna föreskrifter, ske ”i samband med” att beslut om markanvisning fattas.

Detta dröjsmål har sin grund i antingen inkompetens från Markkontoret/Marknämndens sida eller en medveten ”utsträckning” av den tid under vilken Markanvisningsavtalet skulle komma att vara gällande.

Detta är ett av flera tillmötesgåenden som Staden har gentemot Veidekke Bostad AB.  Dessa tillmötesgåenden har samtidigt inneburit avsteg från gällande regler.

8. Dåvarande Markkontoret anvisar byggrätt till Veidekke Bostad AB avseende fastigheten Sädesärlan 6 och del av 1.

Detta sker utan att Markkontoret gör sig besvär med någon upphandling genom anbud, trots att ett antal andra byggherrar tidigare har anmält sitt intresse för dessa fastigheter.

Det är möjligt att göra direkta anvisningar – under förutsättning bl.a. att prisbilden är känd för Staden. Det kan ifrågasättas om det var så i detta fallet.

9. Stadsbyggnadskontoret brister med avseende på arkivering.

En förkommen handling rör Stadsbyggnadskontorets behov av att i detta ärende köpa tjänster av externa s.k. kommunikatörer.

Stadsbyggnadskontoret uppger att denna handling kommer att lämnas ut ”… när och om …” den återfinnes …

Såväl regler om diarieföring som offentlighetsprincipen omfattar även de handlingar som upprättas inom en myndighet. Och rätten och möjligheten för intresserade medborgare att taga del av sådana handlingar förutsätter att den myndighet som ansvarar för en viss handling kan återfinna denna.

10. Stadsbyggnadskontoret brister med avseende på diarieföring.

En handling i vilken Veidekke Bostad AB – tvärtemot Stadsbyggnadskontorets uppfattning i frågan – erbjuder sig att ombesörja upprättandet av en Miljökonsekvensbeskrivning diarieförs först efter det att denna har uppmärksammats från Rädda Engelbrekts sida.

Att diarieföring (d.v.s. kronologisk förteckning av bl.a. de handlingar som kommer in till en myndighet) sker i enlighet med gällande rätt är en förutsättning för att offentlighetsprincipen skall ha någon mening.


Detta är bara ett axplock fram till oktober 2009. Mycket mer har hänt sedan dess…