preload

Rädda Engelbrekt del 1

Nu är det nära ett beslut i Stadsbyggnadsnämnden. Nämligen på onsdag den 23 april. Flera av er, som skrev synpunkter under utställningen i december, har fått hem Utställningsutlåtande från Stadsbyggnadskontoret i brevlådan. Trots 101 skrivna synpunkter emot projektet, med ytterliggare ett stort antal medborgare bakom varje skrivelse så är SBK:s slutsats:
“Stadsbyggnadskontoret konstaterar att de synpunkter som framförts under utställningen i stort är de samma som de som framfördes tidigare under samrådet. Flertalet synpunkter berör frågor som inte reglerats i detaljplanen utan handlar om genomförandet av projektet. Dessa frågor regleras i avtal mellan berörda parter samt av olika lagar och förordningar. Kontoret anser att de framförda synpunkterna inte föranleder någon ändring av utställningsförslaget och föreslår att det förs vidare till stadsbyggnadsnämnden för godkännande och sedan till kommunfullmäktige för antagande.” Louise Heimler

Man struntar fullständigt i vad vi föräldrar, boende och övriga medborgare tycker. Läser man denna digra lunta på 31 sidor, finns bifogad i mailet, kan man fortfarande läsa till sig osanningar, under- och överdrifter och framförallt nonchalerande av synpunkter. Vi kommer att återkomma i ett senare mail till vad som bland annat är direkta fel i utlåtandet.
Engagerade föräldrar samt Rädda Engelbrekt har under de senast månaderna genomfört flera möten med bl a skolborgarråd, Stadsbyggnadsborgarråd och andra kommunpolitiker. Vi har tillskrivit utbildningsminister Jan Björklund, SBN, UNICEF, BO, riksdagsledamöter och FN m fl.
Det strider mot FN:s barnkonvention och även mot svenska bestämmelser (se nedan) att förminska lekytan i sådan omfattning. Man häpnar över föraktet från stadsbyggnadborgarrådet när vederbörande uttalar sig om hur barnkonsekvensanalysen belysts i byggprojektplanen:

“Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal anser att de visst belyst barnets perspektiv i det här projektet då de barnen som kommer att flytta in i det nya bostäderna kommer att bli glada”

Skriv på och protestera mot förslaget på länk: http://www.raddaengelbrekt.se/

Protestera mot Stockholm Stad´s förslag att bygga bostäder på befintliga lekytor i direkt anslutning till barns skolgårdar!! Det är inte bara Engelbrektsskolan’s lekytor man vill bygga bostäder på utan även andra innerstadsskolor ligger också som förslag, så det är hög tid att protestera!

Skicka vidare länken till alla som har barnens bästa i åtanke!

Stort tack på förhand

Annica Granath

Mamma till barn på Engelbrektsskolan

Kommande beslut:
Idrottsnämnden planeras ta inriktningsbeslut om projektering för idrottshall 2009-04-14 eller 2009-05-12.

Stadsbyggnadsnämnden planeras ta beslut om godkännande av detaljplanen 2009-04-23.

Kommunfullmäktige planeras ta beslut om antagande av detaljplanen i juni 2009

Utbildningsnämnden planeras ta beslut om ombyggnad och evakuering av Engelbrektskolan 11 juni eller20 augusti 2009.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott planeras ta beslut om ombyggnad och evakuering av Engelbrektskolan 26 augusti eller 23 september 2009.

Beslut om antagande av detaljplanen kommer troligen överklagas till Länsstyrelsen där den beräknas tas upp under hösten (sep/okt) 2009.

Idrottsnämnden planeras ta beslut om genomförande av idrottshall i december 2009.

Kommunfullmäktige planeras ta beslut om genomförande (>50 mnkr) av idrottshall under våren (mar/apr) 2010. Observera att beslutet om idrottshall under mark kommer så här sent.

Beslut om antagande av detaljplanen kommer troligen även överklagas till Regeringsrätten där den eventuellt tas upp under våren (mar/apr) 2010.
Gör nu Er röst hörd genom telefon, möte, mail till Stadsbyggnadsnämndens ledamöter inför deras möte på onsdag och protestera mot detta beslut.Med vänlig hälsning
Rädda Engelbrekt