preload

Rädda Engelbrekt del 2

På torsdag tar Stadsbyggnadsnämnden beslut om bygget. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är, som vi tror, emot byggprojektet. Moderaterna är stenhårt för att bygga bostäder på barnens skolgård och resterande partier vågar väl inte säga emot, utan går i Moderaternas ledband. Vi får hoppas att man röstar med hjärnan och hjärtat och inte partipolitiskt. Några av oss kommer att närvara vid utanför mötet på Stadsbyggnadskontorets lokaler på Fleminggatan. Vi behöver stöd och hjälp på plats. Fortsätt ring Era politiska företrädare och kontakter i kommunen.

På måndagen den 27 april firar Engelbrektsskolan “Engelbrektsdagen” mellan kl 14-16. Vi kommer även att närvara där för att samla in namn och informera. Vi behöver Ert stöd där också.

Följande brev har Rädda Engelbrekt skickat till Stadsbyggnadsnämndens ledamöter som på torsdag kl 16.00 träffas för att ta beslut om att bebygga skolgården genom att spränga fotbollsplanet och berget:

Bästa ledamöter,

Jag har med intresse tagit del av ovan Utställningsutlåtande och vill belysa följande punkter i SBK:s Ställningstagande (sid 24 >) :

-       ”Skolgård” (sid 24) : Angivna ytsiffror förefaller felaktiga. Skolgården är 3784 kvm, den av barnen sedan skolan byggdes (1906) disponerade fotbollsplanen är 2521 kvm. Av detta går 2050 kvm , dvs 32.3 % av barnens totala rastyta (det relevanta begreppet) förlorad. (Här räknar jag generöst för det liggande förslaget.)

-       ”Skolgård” (sid 24) : Det är missvisande att uppge den planerade idrottshallens yta till 1400 kvm (”högklassig yta för gymnastik, bollspel m.m.”). Hallen är i tidigare dokument angiven att bli 800 kvm, de överskjutande 600 kvm torde vara omklädningsrum m.m.

-       ”Skolgård” (sid 25) : ”Elevantalet 900 ger….”. Om nu många av innerstadens skolor har för små skolgårdar (i relation till Riktlinjens 10 kvm / elev) borde vi alla väl slå ytterligare vakt om de skolor som åtminstone närmar sig normen ?

-      ”Skolgård” (sid 25) : ”Bostadsfastigheten nyttjar inte någon del av den nya skolgården”. Nej, men man nyttjar den plats där två, helt funktionella / i anspråktagna, kulturmärkta flyglar i dag ligger.

-       ”Skolgård” (sid 25) : ”Stadsbyggnadskontoret anser det inte….”. Den därpå följande mening en : ”Befintliga bostäder som i dag vetter mot skolgården torde anses som några av de mest attraktiva i Stockholmsområdet” är märkligt nog, ord för ord, identisk med en mening som återfinns i YIMBY:s (sid 22) inlaga. Vem kopierar vem ?

-       ”Bollplan” (sid 25) : ”Fotbollsprofilen på skolan…” Självklart kommer den tilltänkta planen, som blir 1/3 av den existerande, inte att räcka till för alla skol- (och fritidsbarnens) behov av spontan lek och idrott.

-       ”Ventilation & Upprustning” (sid 26) : Påståendet att skolan kommer att stängas om inte ventilationen byggs om och förbättras saknar grund. Det finns inget föreläggande från Arbetsmiljöverket.

-       ”Ventilation & Upprustning” (sid 26) : ”Ombyggnad och upprustning…”. Ett obevisat påstående.

-       ”Ventilation & Upprustning” (sid 26) : ”Under samma tid genomförs sprängningsarbetena och bygget av idrottshallen och bostadshusen påbörjas.” Barnen skall mao vara åter i skolan     innan gymnastikhallen och bostadshusen är annat än påbörjade ? Studiero och gymnastik ?

-       ”Elever & föräldrar” (sid 26) : ”När projektet startades…föräldraföreningen….”. ”Samtliga var då positiva till förslaget.” Vad gäller föräldrarna är verkligheten den att två, av varandra oberoende, enkäter gjorts, en våren 2008 och en senhösten 2008. Båda enkäterna gav samma svar, 97 %, respektive 98 % , av de svarande (upp mot 50               %) förkastade helt det liggande byggförslaget. 1/3 förklarade sig vilja ta sitt / sina barn ur skolan om byggförslaget skulle bli av. Föräldraföreningen har kraftfullt tagit avstånd från sitt tidigare, bland föräldrarna oförankrade, stöd till förslaget.

Var är Barnkonsekvensutredningen ?

-     ”Idrottshall” (sid 27) : ”Enligt idrottsförvaltningen….”. Här hävdas att ”Rädda

Engelbrekts” hall skulle vara mindre, i själva verket är den 1125 kvm (mot den planerade hallens 800 kvm) plus att de tre, nu använda, gymnastiksalarna med totalt c:a 450 kvm blir kvar att disponera. Dvs en total yta, omklädningsrum o.d. oräknat, på knappt 1600 kvm.

-       ”Bostadshusen” (sid 27) : ”Bostadshusen har samma….”. ”…inte avviker så mycket att de förtar den karaktär som befintliga byggnader i närheten har”. (Se även sista stycket samma sida.) Den som skriver detta har, uppenbarligen, inte varit på platsen. Den ena huskroppen kommer att ha adressen Uggleviksgatan. På andra sidan denna gata börjar den ”engelska trädgårdsstaden” Lärkstaden, känd för bl.a. sina trevåningshus och gårdar.

-       ”Miljökonsekvensbeskrivning” (sid 28) : ”Både SBK och…”. Exploateringskontoret talar i sitt Tjänsteutlåtande Dnr E2009-511-00571 vid ett flertal tillfällen om de extraordinära förhållanden som, vad gäller grundarbeten (dvs sprängning), gäller för detta bygge. Enligt Veidekkes uppgifter kommer 18.000 lastbilar att frakta bort sprängmassorna. Ändå hävdar man att det inte skulle finnas behov av en MKB !

-       ”Miljökonsekvensbeskrivning” (sid 28) : ”Stadsbyggnadskontoret medger…”. Det är inte mindre felaktigheter utan helt missvisande d:o som har gjorts. ”Felaktigheterna rättades till…”. Den överväldigande majoritet som tidigt läste på SBK:s hemsida och inte gick till utställningslokalerna fick följaktligen inte ta del av rättelsen, som dessutom på intet vis är fullständig (annan färgställning efter bygget än före m.m.).

-       ”Sprängning” (sid 28) : ”Veidekkes bedömning är att det inte finns något behov av evakuering av närboende……” Se vidare ”Trafik” (sid 28) : ”Under spräng- och schaktperioden…..men detta planeras ske under den period då skolan är evakuerad”.

Självklart skall inte skolbarn vistas i en byggmiljö, men lika självklart skall inte heller närboende ( i många fall mindre än 10 meter från byggplatsen) behöva göra det.

-       ”Trafik” (sid 28) : ”SBK bedömer att…..”. ”När Norra Länken om några år öppnas…”. Norra länken hoppas stå klar 2015, dvs om 6 år.

-       ”Parkering” (sid 28) : SBK medger att en viss försämring…”. ”Besökare till idrottshallen är hänvisade till parkering på gata”. Resultat blir mycket avsevärda försämringar i ett område där det redan är mycket svårt att finna gatuparkeringsplats.

-       ”Handläggning” (sid 29) : ”Idrottsläraren har under många år i idéfasen….och därmed haft kunskap som staden behövt för att samordna projektet.” ”….Några timmars ersättning”. Jag skriver det en gång till : ”…och därmed haft kunskap som staden behövt för att samordna projektet”. Staden saknar alltså kunskap för att samordna detta projekt och vänder sig då till den gymnastiklärare, som har ett företag för ovan rådgivning och på arbetstid, under ett flertal år, drivit projektet !

Exakt vilken ersättning har gymnastikläraren fått och på vilka grunder och av vem, har beslut fattats att detta är en ”godkänd bisyssla ?”

-       ”Övrigt” (sid 30) : ”Köpeskillingen är inte slutgiltigt bestämd….som beslutas av Exploateringsnämnden”. Innebär detta att stadens kostnad för projektet inte är känd när beslut om projektets de facto godkännande skall fattas ?

-       ”Slutsats” ( sid 30) : SBK konstaterar att de synpunkter…i stort sett är desamma…”.Se vidare ”Synpunkter inkomna under samrådet eller utställningen som ej tillgodosetts” (= lika med samtliga synpunkter som inkommit).

Vad är slutsatsen av detta : Samråd = Skendemokrati ??

Jag hemställer av bl.a. demokratiska, ekonomiska och barnhälsobaserade skäl att ärendet avslås, alternativt återremiteras för sökande av alternativ (se t.ex. Rädda Engelbrekts dagsljushall).


Ovan text kommenterar det utlåtande från SBK på 31 sidor som skickades ut till alla ca 100 personer som skickat in synpunkter under utställningsperioden. Det utlåtande har man nu idag eller igår tagit bort från hemsidan och ersatt med ett annat, se nedan ?? Inget förvånar oss längre i hur staden handlar i detta ärende. Men man ville väl inte i skrift ha så mycket negativt om byggprojektet.


Med vänlig hälsning och en förhoppning om engagemang framöver

Rädda Engelbrekt