preload

Rädda Engelbrekt del 3

Den 23 april tog Stadsbyggnadsnämnden beslutet om godkännande av detaljplanen Sädesärlan 6 mm, beslutet togs med omedelbar justering, eftersom man vill ha upp ärendet för antagande (beslut) i Kommunfullmäktige i juni 2009. Det är först då planändringen blir antagen och det är då själva beslutet kan överklagas av sakägarna (förvaltningsbesvär) .Den som är missnöjd med Stadsbyggnadsnämndens beslut redan nu kan och bör överklaga i brev ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska ha kommit in till Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm inom tre veckor från anslagsdatum.

I vårt fall skall ditt överklagande kommit in senast den 14 maj.

I brevet ska anges vilket ärende (DP 2006-01860-54) och vilket beslut (godkännande i Stadsbyggnadsnämnden) som överklagas. Redogör för varför Ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer. Varför Ni anser beslutet skall ändras kan bara Ni svara på, men titta gärna på den sammanfattning Rädda Engelbrekt gjorde i mailet “Rädda Engelbrekt del 2″ eller under nyheter på vår hemsida www.räddaengelbrekt.se

OBS! Gäller beslutet ett antagande av detaljplan får beslutet överklagas endast av den som är berörd av förslaget och som senast under samråd och under eventuell betänketid’ skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Alla ni 101 st och fler som skrev in synpunkter under planutställningen i december 2008 har nu även här chansen att överklaga Stadsbyggnadsnämndens beslut om godkännande. Hjälp oss att överklaga! Ju fler som gör det, desto större chans har vi att påverka politikerna i Kommunfullmäktige mot det hemska öde som väntar skolbarnen, stadsdelen och Stockholm.


Med vänlig hälsning
Rädda Engelbrekt