preload

Sossar börjar ångra sina beslut?

Utdrag ur protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 18 mars där nämnden tog ställning till utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande angående MP:s motion om exploatering av skolgårdar. Beslut som väntat: nämnden röstade för utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.Intressant att notera är dock att:

“Vice ordföranden Roger Mogert, Magnus Johansson och Emma Lindqvist (alla S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag…”

Se förslaget nedan! Socialdemokraterna verkar mjukna i frågan om exploatering av skolgårdar…sent ska syndaren vakna…

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-03-03. Dnr 09-331/3366.

Utbildningsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att lämna synpunkter om motion (2009:36) om exploatering av skolgårdar. I motionen anges att ”Stadens officiella inriktning när det gäller fysisk planering är idag “förtätning”, d.v.s. när vi bygger nytt ska vi bygga på redan exploaterad mark. Det är ur miljösynpunkt en riktig ståndpunkt, men om detta blir på bekostnad av skolgårdarna eller innebär en förtätning av staden så att den inte längre är trevlig att leva i har det gått för långt. … Det är högtid nu att stoppa exploateringen av stadens skolgårdar och satsa på att utveckla dem istället.”

Utbildningsförvaltningen anser inte ett totalt stopp för exploatering av skolgårdar är nödvändigt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kvalitets- och ekonomiavdelningen i samråd med grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) framlade ett gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.


Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig

finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert, Magnus Johansson och Emma Lindqvist (alla S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att i huvudsak bifalla förslaget till beslut samt

att därutöver anföra


Skolgården är av avgörande betydelse för en trivsam skola. Det saknas idag en tillräcklig policy kring skolgårdar i staden. Exploateringen sker godtyckligt eftersom riktlinjer saknas.

Pedagogiska lokaler måste planeras in i ett mycket tidigare skede vid exploatering av ny mark och måste särskilt värnas vid nybyggen på redan exploaterad mark.

Som i många andra fall kan staden i fråga om skolgårdar lära av sig själv. SISAB bör få i uppdrag att ta fram en rapport, innehållande goda exempel, upprustnings- och utvecklingsförslag.


_____________