preload

Rädda Engelbrekt del 6

Nu är det brådis….4 goda skäl till att säga nej…

Vi behöver få in så många namn som möjligt. Samla ihop och posta till nedan adress eller lämna dem direkt till mig utanför Engelbrektsskolans huvudentré den 7 juni kl 12.00, Valdagen till EU-parlamentet, då jag finns där för att manifestera mot bygget.

Med vänlig hälsning

Rädda Engelbrekt


RÄDDA STOCKHOLMS SKOLGÅRDAR! STOPPA BOSTADSBYGGANDET VID ENGELBREKTSSKOLAN!

I juni i år tar de styrande i Stockholms stad beslut om att det ska byggas två 7-våningshus på bollplanen vid och på Engelbrektsskolans skolgård. Det innebär att skolans elever fråntas ungefär hälften av sin nuvarande rastyta. Detta är ett brott mot FN:s barnkonvention, som säger att barn har rätt till ytor för fri och spontan lek och rätt att bli tillfrågade om beslut som rör dem. Det är också ett brott mot de styrdokument som Stockholms stad har antagit, nämligen att det ska göras en s.k. barnkonsekvensanalys innan man fattar beslut som berör barn. Någon sådan har inte gjorts i fallet med Engelbrektsskolan. Det finns långt gångna planer på att bebygga fler skolgårdar i Stockholm. Hjälp oss att sätta stopp för planerna!

Fyra goda skäl att inte rösta för bebyggelse av Engelbrektsskolans rastyta

1)    Ekonomi:

Den planerade underjordiska hallen kommer att kosta minst 10-15 Mkr mer än vad byggaren (Veidekke) betalar för marken.

Dessutom 15 – 20 Mkr för att bygga om S:t Görans gymnasium (dit en del av skolan planeras evakueras).

(Inget annat behov av S:t G. finnes, enligt Utbildningsförvaltningen, dvs kostnaderna torde relateras direkt till Engelbrektsskolan.)

Dessutom 3 – 5 Mkr för själva evakueringen.

Totalt c:a 35 Mkr.

Den alternativa hallen (40 % större hallyta) kommer att kosta c:a 30 Mkr.

2) Ventilationen

Det finns inget föreläggande från någon myndighet att förbättra ventilationen (gjordes senast 1988), däremot ett påpekande från Arbetsmiljöverket att skolytan/barn är för liten. Om ventilationen ”moderniseras” (kostnad c:a 45 Mkr) kommer skolytan/barn fortfarande att vara för liten. Alltså inget behov att, av detta skäl, evakuera skolan!


3) Spontan lek/idrott

All tillgänglig forskning (det finns mycket) pekar på betydelsen av möjlighet till/utrymme för spontan lek och idrott. Förnekas barn detta får de sämre nu- och framtida hälsa, samt sämre skolresultat (sämre koncentration på lektionerna).


4) Barnkonventionen

Barn och föräldrar har inte rådfrågats, inte ens informerats, av skolan/byggherren/SBK /…

När de har rådfrågats, av Rädda Engelbrekt och Föräldrar i Engelbrekt (vid två skilda tillfällen) har 97, respektive 98 % röstat emot.


Vill ni medverka till att, med en ekonomisk förlust för oss medborgare, jämfört med alternativet, ta nästan 40 % av skol- och fritidsbarnens rastyta, för att byggföretaget Veidekke skall kunna bygga 74 bostadsrättslägenheter vid Engelbrektsskolan?

Föräldrar i Engelbrektsskolan och Rädda Engelbrekt

www.raddaengelbrekt.se