preload

Rädda Engelbrekt del 9

Nu är hösten långt gången och vi väntar fortfarande på beslutet av våra överklagande från kommunfullmäktigebeslutet

i somras som ligger på utredning hos länsstyrelsen. De säger själva på länsstyrelsen att det är ett prioriterat ärende men kan ej komma till beslut förrän runt årsskiftet 2009/10.

Många konstigheter, för att uttrycka sig milt, har vi upptäckt under ärendets gång. Genom att till slut få ut ett sekretessbelagt dokument, har vi än mer häpnat hur staden säljer tomtmarken med rabatter för att få igenom byggen. Mer om detta i vårt dokument “10 i topp…”

Politikerna bryter mot barnkonventionen när de bygger på Engelbrektsskolans rastyta utan att sätta barnens bästa i främsta rummet (artikel 3) och utan att tillfråga dem (artikel 12), men eftersom konventionen inte är lag, ännu(!), så kan de tydligen göra som de vill och köra över barnen!

Redan 2003 uttalade sig tre forskare i pediatrik och pedagogik om att barnkonventionen borde bli svensk lag, se: http://www.aftonbladet.se/debatt/article148453.ab Intressant artikel om konventionens tillämpning, eller brist på (!), i Sverige!

Hur 1 000 elever i Stockholms stad blir överkörda av politikerna i Stadshuset, samtidigt som de styrande slår sig för bröstet och ordnar konferens (20/11) och baluns i Berwaldhallen (19/11) för att fira 20-årsdagen av barnkonventionens införande. Det vore bra om så många som möjligt slöt upp vid Berwaldhallen för att protestera mot detta bygge på barnens bekostnad.

Förutom formaliafel i handläggning, avsaknad av barnkonsekvensanalys, utebliven miljökonsekvensbeskrivning, oklara stora konsultarvoden till lärare på skolan och avsaknad av vettiga evakueringsplaner för 1000 elever till nästa höst så är det mycket mer som är fel med detta bygge.

Glöm ej att från början på ett samrådsmöte 2007 sades det att berget sprängs bort på ett sommarlov och barnen behöver EJ evakueras. Barnen får en ny idrottshall gratis. “En win-win situation” Det var först när Rädda Engelbrekt påpekade en mer sanningsenlig sprängningstid på ca 6 månader som man från Staden och Veidekke ändrade sig. Då blev det helt plötsligt viktigt att renovera skolans lokaler, ventilation mm mm och det krävdes evakuering eftersom det också råkade sammanfalla med en ny sprängningstid på 6-8 månader. Och idrottshallen är ännu inte beslutad om….

Pressmeddelande om bygget på Engelbrektsskolan:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/mega-network/pressrelease/view/stockholms-stad-lurar-vaara-barn-och-skattebetalarna-i-ett-hoegriskprojekt-338999


http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/242932-larare-gor-klipp-saljer-skolgard

Rädda Engelbrekt

raddaengelbrekt@gmail.com


Pressmeddelandet:

Stockholms stad lurar barn och skattebetalare i ett högriskprojekt

Stockholms stad säljer ut Engelbrektsskolans rastyta till ett norskt byggbolag för att bygga 74 bostadsrätter. En rad oegentligheter har under processens gång uppdagats: Staden bryter mot FN:s barnkonvention.  Förslösar 118 miljoner kr av våra skattemedel. Hemligstämplar dokument etc.

Stockholms stad bryter mot FN:s barnkonvention

Den 20/11 firas 20-årsdagen av FN:s barnkonvention med en högnivåkonferens här i Stockholm. Då uppmärksammas bland annat hur Sverige tillämpar Barnkonventionen. Tyvärr är det så att värden, Stockholms stad, på flera sätt bryter mot tillämpningen av Barnkonventions artikel 3.1 och 12 i detta byggprojekt: barnens bästa i främsta rummet och barnens rätt att säga sin mening och få den respekterad och att alla barn ska ha samma rättigheter. Inga barn har blivit tillfrågade gällande detta.


Stockholms stad förslösar 118 miljoner av dina och mina skattemedel

Stockholms stad ger bland annat 45 miljoner av våra skattepengar till det framgångsrika norska byggbolaget Veidekke AB för köp av marken. Stockholms stad subventioner 118 miljoner av våra skattemedel för att bygga 74 bostadsrätter.


Stockholms stad hemligstämplar dokument

Boende och föräldrar ifrågasätter hur Stockholms stad kunde hemligstämpla markvärdeshandlingen, en offentlig handling i 3 år. Den hemligstämplades i augusti 2006, men hävdes efter flera påtryckningar i oktober 2009.  Därutöver har det skett ett stort antal formaliafel, övergrepp och konstigheter under beslutsprocessen.

Stockholms stad spränger barnens rastyta till förmån för 74 bostadsrätter


I juni 2010 planerar Stockholms stad att inleda gigantiska sprängningar av Engelbrektsskolans rastyta för att ge plats åt 74 bostadsrätter i två 7-våningshus. Husen kommer att stå på barnens rastyta mot Danderydsgatan och Uggelviksgatan. 950 barn blir bestulna på sin rätt till fri och spontan lek. Eleverna måste evakueras under de ca 2 år som bygget beräknas ta. Vart är i dagsläget oklart.


I överenskommelsen mellan Stockholms stad och Veidekke AB ingår också bygget av en idrottshall, under jord utan fönster, i Tyskbagarberget, inklämt mellan de två bostadshusen. Stockholms stad betalar byggbolaget ca 150 miljoner kr för idrottshallen. Föräldrar och boende har tagit fram ett förslag på en alternativ idrottshall ovan jord. Denna är större till ytan med mycket dagsljus jämfört med Veidekkes under jord. Hallen upptar en femtedel av barnens rastyta och är budgeterad till ca 35 miljoner kr. Av någon outgrundlig anledning så gör varken ansvariga politiker eller tjänstemän en seriös genomlysning av förslaget. Ett förslag som är mycket billigare och som på alla sätt är bättre för skolbarnen samtidigt som en känslig kulturmiljö bevaras.

Så lurar de styrande kommunpolitikerna i Stockholm sina invånare på pengar och medbestämmande. Veidekke vinner på affären och barnen förlorar sin rastyta. Skattebetalarna förlorar sina pengar som hade kunnat gå till bättre ändamål, såsom vård, skola och omsorg.


Rädda Engelbrekt, www.raddaengelbrekt, och föräldrar till barn på Engelbrektsskolan


För mer information maila raddaengelbrekt@gmail.com