preload

Överklagan till regeringen gällande bygget på Engelbrektsskolan från januari 2010

Till Regeringen, Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län 

Stockholm den 22 januari 2010

Överklagande gällande nedan 11 punkter:

 1. MKB – miljökonsekvensbeskrivning
 2. Sol- och ljusstudien
 3. Ljudnivån
 4. Sprängningstid
 5. Kulturmiljö
 6. Elever och skolpersonalens miljö
 7. Formaliafel och felhantering av hela ärendet
 8. Försämrad utsikt för boende och elever
 9. Övriga miljöaspekter
 10. Finansiering och delaktighet av ärendet
 11. Kommunikation och beredning

Klagande: Hyresgästerna i Vakteln 2  m fl Danderydsgatan 24, 114 26 Stockholm

Saken: Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2009-12-16. DP 2006-01860-54/Sädesärlan 6 m.m. Stockholms kommun, 4031-2009-50170

Yrkande: Undertecknad m.fl. får härmed framföra följande yrkande: Vi yrkar i första hand att planbeslutet och Länsstyrelsens beslut ska upphävas. I andra hand yrkas att ärendet skall återremitteras för ändring av planen i överensstämmelse med nedan yrkande grunder.

1. Utebliven Miljökonsekvensbeskrivning, MKB på felaktiga grunder.

Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett projekt som detta behöver en MKB. Projektet för med sig det största sprängningsarbetet i Stockholms innerstad i modern tid. Det kommer att påverka miljön för all framtid.

Dock har det på initiativ av den tilltänka byggherren utförts en s.k. Miljöutredning. Denna utredning hänvisas det till genom processen i vissa fall, men i andra fall anses den ej utgöra planhandlingarna allt enligt Stadsbyggnadskontoret. Otaliga exempel finns på detta.

Vi kräver att en objektiv MKB utförs. Utifrån den kan ett nytt beslut tas, i diskussion med oss, om detta projekt är möjligt utan betydande skador på de boendes fastigheter i området.Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger därför.

2. Planförslaget innehåller en missvisande sol- och ljusstudie.

På flera punkter är den felaktig, tolkad på fel sätt och gjord utifrån felaktiga modeller. Vår bedömning är att denna visar ca 15 % mer solljus på rastyta och intilliggande bostadshus än än vad som överensstämmer med verkliga förhållanden. De två planerade 7-våningsshusen medför inte bara en betydande minskning av rastytan, utan de kommer också att skymma solen så att den kvarvarande delen av rastytan hamnar i skugga. Hur påverkar det barnen? Solljus på en skolgård är av största vikt för barnens hälsa och välmående och i slutändan för deras studieresultat och borde ha framgått i ett tidigare skede om man gjort en Miljökonsekvensbeskrivning, vilket även Miljöförvaltningen har påpekat.

Trots detta har man från stadens sida undanlåtit att genomföra en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) för projektet utan företaget WSP har på uppdrag och på bekostnad av Veidekke som byggherre tagit fram en miljöutredning.
Vi hävdar att den av WSP:s gjorda solstudie är missvisande och direkt felaktig – se utdrag ur miljöutredningen:

Sid 13: Figur 4:
Bilden till vänster visar skolan med befintliga byggnader.
Bilden till höger visar skolan med nya byggnader.
Hur kan bilden till höger som inkluderar två 19,5 meters höga bostadshus visa på ljusare skuggor än bilden till vänster utan bostadshus?

Sid 15: Samtliga figurer:
Rimligtvis borde figurerna till höger ha mörkare skuggor än de till vänster om solstudien genomförts på ett riktigt sätt.

Sid 17: Samtliga figurer:
Rimligtvis borde ju figurerna till höger ha mörkare skuggor än dem till vänster om solstudien genomförts på ett riktigt sätt.

Sid 17: Figur 14:
Med de nya husen har solinsläpp plötslig tillkommit i Skolans nordvästra hörn!?
Rimligtvis borde det vara tvärtom om solstudien genomförts på ett korrekt sätt.

Felaktig beskrivning finns att läsa på sidan 13: “Det nya bostadshuset vid Danderydsgatan kommer att skymma morgonsolen, för delar av skolgården och bollplanen, främst under perioden mars till september och till viss del under februari och oktober,…” De rätta orden borde vara: Ingen sol på skolgården under 9 månader. November till januari är som bekant inte de soligaste månaderna och därmed gör det ingen större skillnad utan den nya detaljplanen.

Vi anser att WSP har snedvridit miljöutredningen och påvisat resultat enligt önskemål från sin uppdragsgivare, byggherren Veidekke.

Vi kräver en förnyad solstudie, i en MKB, som verkligen utreder om staden på detta sätt får utestänga sol och ljus för befintliga boenden och skolelever. Inte att beslut grundar sig på en av WSP:s utförda från sin uppdragsgivare, den tilltänkta byggherren. Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.

3. Ljudnivån för skoleleverna på deras framtida rastyta

Omgärdad av 19,5 m höga hus så kommer ljudnivån att vara mycket högre än idag. Hur kommer den ökade ljudnivån att påverka våra barn/elever när man innesluter bollplanen och skolgården med de planerade husen? Det är väl känt att ljud studsar fram och tillbaka mellan huskroppar. Ljudnivån från rastytan kommer även att påverka de blivande bostadsrättinnehavarna i de nya husen. Hur tänker man när man bygger hus direkt inpå en rastyta för 1000 elever? En ljudstudie är inte utförd på korrekt sätt.

Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.

4. Felaktigheter i beräkning av sprängningar.

Sprängningstiden för berget som rastytan vilar på har sedan första plansamrådet ökat från ett 30 lastbilar/dag under ett sommarlov från början till nu 95 lastbilar under ca 6 månader. Ej inräknad det totala antalet lastbilar som Veidekke senast talade om, dvs 144 per dag.

Enligt vad kommunen och byggbolaget anförde på plansamrådet i maj 2007 skulle sprängningarna genomföras under ett sommarlov, ca 3 månader. Eleverna skulle ej behöva evakueras under byggtiden. När vi föräldrar och boende granskade denna beräkning och berättade det orimliga i denna beräkning ändrades sprängtiden till 6 månader och helt plötsligt framkom att skolan ändå skulle renoveras och en evakuering var nödvändig. Det påstådda argumentet att ventilationen är utdömd enligt OVK och måste därmed bytas ut stämmer ej heller enligt de handlingar vi fått.

Evakuering av de närboende under denna mycket långa sprängnings- och byggnadstid. Vem tar ansvar för spädbarn, barn, sjuka och åldringar och husdjur som under minst 6 månader av sprängning och bortforsling av sprängsten med minst 144 lastbilar/dag kommer att utsättas för väsentlig sämre luft- och ljudmiljö?

Ingen seriös beräkning av sprängtid och konsekvenserna däri har hittills gjorts och vi kräver en ordentlig utredning och svar på hur lång tid sprängningen kommer att ta och hur mycket massa det gäller. En evakuering av ca 1000 elever under 1,5 år är mycket kostsam för kommunen och för eleverna som tappar värdefull skoltid. Är anledningen att 70 bostadsrätter måste byggas eller är det verkligen för barnens bästa? Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.

5. Kulturmiljö

Hela området kring skolgården, Lärkstaden och Villastaden är av riksintresse för kulturminnesvården, vilket innebär det högsta värdet i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av Stockholms innerstad. Hela området kring skolgården, Lärkstaden och Villastaden är av riksintresse för kulturminnesvården, vilket innebär det högsta värdet i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av Stockholms innerstad.

Engelbrektsskolan, belägen i kv. Sädesärlan 1, utgör en av kommunen grönklassad bebyggelse, som inte får förvanskas. Dessutom föreskriver 3 kap. 1 § PBL att byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och till kulturvärdena på platsen. Det planbeslut som Kommunfullmäktige tagit innebär att Engelbrektsskolans bägge lägre flyglar skall rivas. Dessa är en integrerad del av originalarkitekturen, både vad gäller plan, fasad och sektion samt den ursprungliga tillhörande övningsträdgården från förra sekelskiftet.

Planbeslutet innebär alltså ett allvarligt åsidosättande av värdefulla kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden och strider därmed mot andan i lagstiftningen. Detta har Länsstyrelsen icke beaktat. Vi yrkar på en utredning som tar vara på det allmänna och boendens intressen i området. Var är de myndigheter och institutioner som ska se till de allmännas intresse? Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.

6. Elever och skolpersonalens miljö

En berättigad fråga är om en bebyggelse med föreslagen utformning blir lämplig för våra barn, elever på skolan med hänsyn till deras skolgång och framtida hälsa. Ur skolelevernas perspektiv, ca 950 st, kommer de att påverkas mycket negativt genom:

 • Evakuering
 • Farlig resväg
 • Sämre utbildning under minst 1,5 år med undervisning i baracker m.m.
 • Försämrad möjlighet till fri och spontan lek under byggtiden

Efter återflytt till Engelbrektskolan kommer de att:

 • få en väsentligt mindre rastyta, ca 33 % (skolgård och fotbollsplan) dvs. kraftigt minskad möjlighet till fri och spontan lek.
 • få en idag vidsträckt utsikt från alla håll blockerad
 • bli omslutna av byggnader med 19,5 meters höjd med förhöjd ljudnivå
 • få väsentligt mindre dagsljus/ solljus under större delen av året
 • Beslutet strider mot FN:s barnkonvention där det står att barnens bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3.1), att barn har rätt till ytor för fri och spontan lek (artikel 31) och att barnen har rätt att bli tillfrågade om beslut som rör dem (artikel 12). I detta fall har inga barn blivit tillfrågade om vad de anser om planen att bebygga deras rastyta.

Beslutet strider mot de styrdokument som Stockholms stad har antagit i sitt handlingsprogram 2004:128 RVII+IV (Dnr 325-3229/2004), nämligen att det ska göras enbarnkonsekvensanalys innan man fattar beslut som rör barn. Någon sådan har inte gjorts i fallet med Engelbrektsskolan.

Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.


7. Formaliafel och felhantering av hela ärendet

Under hela processen från det första samrådsmötet, 2007-05-08, med staden till och med beslutet hos Länsstyrelsen har felaktigheter, grova som mindre grova, begåtts av inblandade parter i Staden, instanser, politiker och även av den tilltänkta byggherren. Här följer 12 punkter:

7.1 Stockholms Stad/Exploateringskontoret ger genom ”Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark ” Veidekke Bostad AB en prisreduktion avseende köpeskillingen för aktuella delar av Sädesärlan 6 och 1.

Denna prisreduktion uppgår till cirka fyrtiofem miljoner (45 msek) . Enligt Värderingspromemorian är läget ”ett av de allra bästa inom Östermalm”. Varför gynnas Veidekke på detta sätt?  Därför att det kostar en hel del ”extra”

a)         att spränga bort det sista av Tyskbagarberget (cirka 35 msek); och

b)         att möta kringboendes krav på ”fönsterbyten” och samordna med entreprenaden för idrottshallen (cirka 10 msek) …

Markanvisningen avser ”byggklar” mark … – oaktat att kvarteret avgränsas mot omgivande gator av cirka sex meter höga bergsbranter. Projektvinst/risk uppgående till 15 % kvarstår oförändrad i de två beräkningarna av markvärdet: dels vid ”normala bygg- och grundläggningsförhållanden”, dels då det som här är fråga om s.k. ”extraordinära grundläggningskostnader”.


7.2 Stockholms Stad/Exploateringskontoret ikläder sig genom Överenskommelsen ett strikt och solidariskt skadeståndsansvar, tillsammans med Veidekke Bostad AB, för denne byggherres sprängningsarbeten på Sädesärlan.

Detta strikta ansvar uppkommer då Veidekke Bostad AB ges tillträde till fastigheterna redan under sex månader före det att Stadens äganderätt till dessa avses övergå till Veidekke.

Denna förmån lämnas till Veidekke Bostad AB utan någon annan motprestation än övertagandet av vad som i Överenskommelsen kallas för ”Fastigheternas fulla förvaltningsansvar”.


7.3 Stockholms Stad/Exploateringskontoret/Idrottsförvaltningen avser att ge Veidekke Bostad AB en entreprenad avseende sprängnings- och grundläggningsarbeten för den underjordiska idrottshallen mellan bostadshusen.

I såväl Genomförandebeskrivningen som andra planhandlingar och i Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och Veidekke Bostad AB förutsätts denna entreprenad utföras av Veidekke Bostad AB.

Detta förutsätter i sin tur att Stockholms Stad bryter mot lagen om offentlig upphandling.

Värdet av denna entreprenad beräknas till ett belopp om cirka femtiotre miljoner (53 msek) …


7.4 Stockholms Stad/Exploateringskontoret hemligstämplar den PM rörande värdering som ligger till grund för beräkningen av den köpeskilling som Veidekke Bostad AB skall erlägga.

Detta görs först en gång – med hänvisning till en lag som har upphört att gälla – och sedan ännu en gång.  Frågan har alltså prövats vid två olika tillfällen.

Det kan, sägs det, ”… antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs”. Två veckor efter det andra beslutet fattas ett tredje beslut: nu utgör innehållet i Värderings-PM inte längre något hot mot samhället …

Det är en gåta hur det allmänna, d.v.s. Staden, kan lida en rättsligt legitim skada av att dess medborgare kan se och granska det sätt som skattemedel används på.


7.5 Stockholms Kommunfullmäktige fattar beslut om ny detaljplan avseende fastigheterna Sädesärlan 6 och 1 (del av).

Beslutet fattas med hänvisning till bl.a. den ”miljöutredning” som tagits fram av Veidekke Bostad AB sedan Stadsbyggnadskontoret kategoriskt avfärdat behovet av en Miljökonsekvensbeskrivning. Stadsbyggnadskontoret har tidigare avfärdat kritik mot denna utredning med hänvisning till att den inte är en del av ”de formella planhandlingarna”. Detta är ytterligare ett exempel på hur Staden finner det vara ointressant att i detta ärende följa gällande regler. Och tillika att visa berörda medborgare den respekt som tillkommer dessa.


7.6 Exploateringskontoret träffar en ”Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark …” med Veidekke Bostad AB och två ekonomiska föreningar avseende (numera) delar av Sädesärlan 6 och 1.

Denna överenskommelse avses vara grundad på det Markanvisningsavtal som tidigare ingåtts med Veidekke Bostad AB. Markanvisningsavtalet är emellertid ogiltigt redan när Överenskommelsen undertecknas. Detta är en följd av att den tvåårsfrist som, på flera sätt, utgör en uttrycklig förutsättning för Markanvisningsavtalets giltighet då har löpt ut. Detta förhållande har påtalats under planprocessens samråd. Det har kategoriskt tillbakavisats av Stadsbyggnadskontoret, med hänvisning till att Markanvisningsavtalet skulle vara förlängt genom ett s.k. tilläggsavtal.


7.7 Först ett år och fem månader efter Markkontorets beslut om byggrätt upprättas ett Markanvisningsavtal.

Detta skall, enligt Stadens egna föreskrifter, ske ”i samband med” att beslut om markanvisning fattas. Detta dröjsmål har sin grund i antingen inkompetens från Markkontoret/Marknämndens sida eller en medveten ”utsträckning” av den tid under vilken Markanvisningsavtalet skulle komma att vara gällande. Detta är ett av flera

tillmötesgåenden som Staden har gentemot Veidekke Bostad AB. Dessa tillmötesgåenden har samtidigt inneburit avsteg från gällande regler.


7.8 Dåvarande Markkontoret anvisar byggrätt till Veidekke Bostad AB avseende fastigheten Sädesärlan 6 och del av 1.

Detta sker utan att Markkontoret gör sig besvär med någon upphandling genom anbud, trots att ett antal andra byggherrar tidigare har anmält sitt intresse för dessa fastigheter.

Det är möjligt att göra direkta anvisningar – under förutsättning bl.a. att prisbilden är känd för Staden. Det kan ifrågasättas om det var så i detta fall.


7.9 Stadsbyggnadskontoret brister med avseende på arkivering.

En förkommen handling rör Stadsbyggnadskontorets behov av att i detta ärende köpa tjänster av externa s.k. kommunikatörer.

Stadsbyggnadskontoret uppger att denna handling kommer att lämnas ut ”… när och om …” den återfinnes …

Såväl regler om diarieföring som offentlighetsprincipen omfattar även de handlingar som upprättas inom en myndighet. Och rätten och möjligheten för intresserade medborgare att taga del av sådana handlingar förutsätter att den myndighet som ansvarar för en viss handling kan återfinna denna.


7.10 Stadsbyggnadskontoret brister med avseende på diarieföring.

En handling i vilken Veidekke Bostad AB – tvärtemot Stadsbyggnadskontorets uppfattning i frågan – erbjuder sig att ombesörja upprättandet av en Miljökonsekvensbeskrivning diarieförs först efter det att denna har uppmärksammats från Rädda Engelbrekts sida.

Att diarieföring (d.v.s. kronologisk förteckning av bl.a. de handlingar som kommer in till en myndighet) sker i enlighet med gällande rätt är en förutsättning för att offentlighetsprincipen skall vara verkningsfull.


7.11 Felaktigheter gjorda i utställningsskedet.

I utställningsskedet hade Stadsbyggnadskontoret gjort en modell och även skickat ut handlingar som visade denna modell. Man hade dock glömt eller valt att inte rita in och markera de tilltänkta bostadsrättsgårdarna, hisshus och ventilationsanläggning såsom yta där barnen inte kunde vistas på. Skolgården såg alltså för den oinvigde ut såsom mycket större än vad den i verkligheten kommer att bli. I vår mening är därmed utställningsskedet ogiltigt. Modellen var felaktig. Den visade att barnen skulle ha tillgång till ca 925 m2 mer yta än vad som är fallet. Allmänhetens möjlighet till värdering av utställningsmodellen har omöjliggjorts. Felaktigheterna är ett grovt handläggningsfel.


7.12 Felaktigheter gjord i den beräkning av hur mycket rastyta som försvinner.

Beslutet i samtliga instanser har grundat sig på att barnen ej förlorar mer än rastyta än, från början, ca 631 m2 av befintlig yta, ca 10 %. Senare beräkningar från Staden, efter vårt påpekande om felaktig beräkning, visade att rastytan minskade med 1280 m2. Enligt de beräkningar vi har genomfört med hjälp av ett mätbolag, så visar det sig att barnen förlorar 2090 m2 efter genomfört planförslag, eller 33 % minskad lekyta. Det är en uppgift som beslutsfattande politiker ej fått tillgång till. Se Bilaga 1.


Ovan nämnda grova brister är ett axplock av det som förekommit under processens gång. Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.


I denna ovan punkt 7 nämns inte de övertramp och lögner som valda stadsdelsnämnds- och kommunpolitiker har sagt och gjort i ärendet. Ett exempel är dock förre Stadsdelsnämndsordförande på Östermalm: Helena Bonnier som vid ett öppet stadsdelsnämndsmöte i maj 2008 utbrister till undertecknad:

”Det spelar ingen roll vad ni tycker, vi kommer att bygga där ändå”.


8. Försämrad utsikt för boende och elever

Vi åberopar även den förstörda utsikten som ett stort antal boende runt skolan kommer att mista i och med de att de nya husen byggs. Utsikten kommer att för många boenden bli 100 % sämre, dvs ingen utsikt alls. Ljusförhållanden kommer att försämras till en avsevärd del. Desamma gäller för eleverna och personal på Engelbrektsskolan som får en klart försämrad utsikt och rymd. Denna del är inte alls utredd. Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.


9.  Övriga miljöaspekter

 • Har utredning gjorts om byggplanerna strider mot riksintressen enligt 3.4 kap miljöbalken?
 • Har utredning gjorts om vilka olägenheter projektet kommer att orsaka enskilda?
 • Har utredning gjorts hur de boendes och barnens närmiljö kommer att påverkas av projektet?
 • Har utredning gjorts om projektet är i konflikt mellan olika planer i närområdet som genomförs och kommer att genomföras i snar framtid?
 • Har miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap MB iakttagits?
 • Har utredning företagits med hänsyn till den tilltänkta bebyggelsens lämplighet för de boendes och övrigas hälsa?
 • Hur kan ansvariga för projektet påvisa att de fördelar som kan vinnas överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda överensstämmer med vad 5 kap 2 § PBL föreskriver?
 • Inga beslut om ny underjordisk idrottshall tagen är ännu ej tagna, trots att SBN tagit beslut om att bygga bostadsrätter. Detta skulle vara en förutsättning för att bostadsbyggandet skulle bli av. Detta kan läsas i tjänsteutlåtandet DNR E2009-511-00571 på sidan 2 sista stycket. Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför o alla punkter under punkt 9.


När projektet tog sin början för många år sedan var det enligt politiker i Stadsdelsnämnden uttalat ett ”win-win”-projekt. Staden skulle en sälja en del av kommunens mark, som råkar ha använts av skolan som rastyta under 103 år och därigenom få en modern idrottshall ”gratis” av byggbolaget.

Hela projektet har från början drivits av en gymnastiklärare på skolan, med egen konsultfirma. Staden har även betalat stora konsultarvoden. Allt utan att tillfråga varken elever, föräldrar eller närboendes. Det sades istället till politikerna att elever och föräldraföreningen stod bakom projektet. Någonstans på vägen blev detta ”win-win”-projekt ett ”loose-loose”-projekt, då det visade sig att barnen skulle förlora en stor del av sin utomhusrastyta, bli tvungen av evakueras från skolan under ca 1.5 år p.g.a. förlängda sprängningar och att kommunen skulle bli tvungen att gå in och betala extra för grundarbeten/sprängningar.


Staden lägger ut följande kostnader för att genomdriva att ca 70 bostäder och en eventuell byggd idrottshall, som från början gällde ca 90 lägenheter och en i princip gratis byggd idrottshall:

45 msek                        Rabatter till Veidekke enligt ovan

53 msek                       Entreprenad för att spränga ner och grundlägga idrottshallen

155 msek                      Byggkostnad av idrottshallen (enligt Stadsbyggnadskontorets o/e Exploateringskontorets beräkningar)

ca 20 msek                Kostnad för att evakuera ca 950 elever under 2 år till andra lokaler

= 273 msek               Totalkostnad (sannolikt en mycket större summa efteråt)


-145 msek                 Markintäkt, vad staden säljer marken till Veidekke för


= 128 msek             Stadens, skattebetalarnas utgift i detta “win-win” projekt


–  ca 35 msek          Vad Rädda Engelbrekts förslag till idrottshall kan kosta. En hall ovan jord där 90 % av bollplanen räddas till barnen. Ett förslag som Staden ej har undersökt seriöst.


= ca 100 msek       Den mersumma, minst, som Staden lägger på oss skattebetalare för att skolans barn ska få ca 34 % mindre lekyta och evakueras från skolan i ca 2 år.


Slutsats: Staden har i dag ett “vilande kapital”, i tomtvärde, på c:a 145 miljoner kronor. I någon framtid, med ändrad demografisk situation, med ett minskat/icke existerande behov av skolan, kan detta kapital frigöras. Vad politikerna i dag beslutat är att, på bekostnad av drygt 950 skolbarns rätt till spontan lek, i trygg miljö, är att betala c:a 150 miljoner kr för en idrottshall. Denna idrottshall skulle kunna byggas för ca 35 miljoner kr, med en femtedel så stor förlust av rastyta.

Två oberoende enkäter, riktade till skolans föräldrar, har givit samma resultat, 97 resp. 98 % av de svarande (svarsfrekvenser mellan 40 och 50 %) har absolut förkastat den rådande detaljplanen. 35 % av föräldrarna uppger dessutom att de tänker flytta sina barn till andra skolor om evakueringen blir av. Enkäterna var gjorda av föreningen Rädda Engelbrekt u.b.


Flera av de siffror och fakta som presenteras i denna punkt hade inte samtliga, om ens någon av de beslutande politikerna en aning om när man tog besluten i Stadsdelsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige och Länsstyrelsen. Se Bilaga 2 och 3

Med hänsyn om vikten att ej slösa med skattemedel borde ett alternativt planförslag ha beretts. Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.


11.  Kommunikation och beredning

Genom hela denna komplicerade och stora detaljplan har det förekommit dålig kommunikation mellan alla berörda såsom politikerna, Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Utbildningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige och även Länsstyrelsen m.fl.

Vi hävdar att Länsstyrelsen vid bemötande av överklaganden av KF:s beslut ej har diskuterat ärendet med vare sig SBN eller KF, bl.a. då vi ej fått taga del av dokumentation av sådan kommunikation. Detta innebär att ärendet som……

Länsstyrelsen har beslutat om har inte beretts på rätt sätt. I Länsstyrelsens beslut förekommer flera direkt felaktiga hänvisningar.


Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger även därför.


Sammanfattning av synpunkter emot förslaget av detaljplanen Dp 2006-01860-54

Besluten hos politiker, Stadsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige och Länsstyrelsen har grundats på delvis förvanskade och felaktiga planhandlingar under hela processen. Grund för att ändra Länsstyrelsens beslut föreligger därför. Konsekvenserna för skolbarnen på Engelbrektsskolan idag och för all framtid, de nuvarande boende i området, men även för de tilltänkta nyinflyttade (Sädesärlan 6) med liggande förslag leder endast till en drastisk försämring för alla parter. För medborgarna i denna kommun kommer även detta bygge att leda till ett stort slöseri med Stadens skattemedel och barnens förlorade rastyta till förmån för byggandet av endast ca 70 bostadsrätter.