preload

Rädda Engelbrekt på plats vid vallokalen ...

Skrivet: Sep 21, 2010

Rädda Engelbrekt stod utanför vallokalen Arkitekthögskolan på valdagen 19/9 2010:

“Många väljare kom fram till oss och pratade. Flera frågade vilket parti de skulle rösta på för att slippa bygget på skolgården. Vi föreslog inga partier, men berättade att (MP) och (V) har röstat emot bygget och att (C) har reserverat sig.

Läs mer

Brev till Sahlin, Jämtin, Alvendal m.fl. ...

Skrivet: Sep 13, 2010

10.09.13

Angående förslaget till bygge av bostadsrätter och idrottshall på och under Engelbrektsskolans bollplan (Dp 2006-01860-54)

Regeringen kommer, efter att ha mottagit våra överklaganden, att fatta beslut om frågan om det planerade bygget på Engelbrektsskolans bollplan, som utgör en viktig yta för spontan och organiserad lek och idrott för skolans elever. Skolan som ligger i stadsdelen Östermalm firade nyligen 108-årsjubileum och har 750 elever från FK till år 9. Två enkäter som riktats till skolans föräldrar har gett samma entydiga, svar: 97, respektive 98 %, motsätter sig kategoriskt byggplanerna på bollplanen. 2.000 personer har skrivit under en protestlista mot bygget. Vi i aktionsgruppen Rädda Engelbrekt listar här några sakskäl och formella skäl till varför beslutet om att bebygga rastytan med bostadsrätter inte är rimligt:

Rastytan krymper till ca 2/3 av dagens yta (34 % eller från 6.310 kvm till ca 4.220 kvm), vilket innebär att den kraftigt understiger både Skolverkets och Arbetsmiljöverkets normer för skolgårdar.

För de elever som bor i skolans närmiljö är det betydelsefullt att rastytan bevaras även för spontanidrott på fritiden. På Östermalm råder ett stort underskott på idrottsplatser utomhus. Att i det läget förminska och i praktiken lägga ner en idrottsplats med tillräckliga dimensioner, som bollplanen på Engelbrektsskolan, är både ologiskt och oförsvarbart.

Bollplanen fungerar som uppställningsplats för skolans 750 elever och personal i händelse av brand. Om bygget av bostadsrätterna tillåts på bollplanen, blir den kvarvarande rastytan som återstår för uppställningsplats vid nödutrymme endast 20 x 40 meter, dvs. den ”kaninbur” som ska byggas mellan bostadshusen. Detta innebär svår trängsel för så många personer på så liten yta och en allvarlig risk för att paniksituationer ska uppstå. Dessutom kommer uppställningsplatsen att stängas in av bostadshusens 7 våningar höga fasader, vilket gör rastytan till en rökgasfälla i händelse av brand. Dessa viktiga aspekter har helt förbisetts under handläggning av förslaget till detaljplan.

Rastytan kommer att skuggas av de 7 våningar höga bostadshusen under större delen av skolåret enligt solstudier som har gjorts i samband med projektering av bostadshusen.

Engelbrektsskolans bollplan, som gränsar direkt till skolan, används som betydelsefullt komplement till skolgården för rastaktiviteter och idrottslektioner.

Sedan detaljplanen ställdes ut av Stadsbyggnadskontoret 2008 har flera nya årskullar barn kommit till skolan (samt även många nya boende till området). Vi undrar om det är i linje med gällande lagstiftning att inte alla föräldrar med barn i skolan idag och de boende i området idag ges en chans att ta del av detaljplaneförslaget genom att det ställs ut igen, eftersom flera år har förflutit.

Ett av argumenten för att bygga bostadshusen på rastytan har varit att om man avstår från den nuvarande bollplanen, så erhåller man en idrottshall i berget under bollplanen. Att locka med en underjordisk idrottshall på bekostnad av de nuvarande möjligheterna till stora och fria ytor för utomhusmotion är synnerligen tvivelaktigt.

Till saken hör att det redan nu finns ett arkitektritat medborgarförslag på en idrottshall ovan jord, som inte skulle inkräkta på bollplanens yta, inte kräva några sprängningar i berget och inte kräva att skolans elever evakueras—men det finns ingen god vilja hos politikerna att ens bemöda sig om att titta på medborgarförslaget. Idrottshallen ovan jord tar en bråkdel av bollplanens yta i anspråk och släpper dessutom in dagsljus, vilket den underjordiska idrottshallen helt saknar. I sammanhanget kan också nämnas den ekonomiska aspekten: idrottshallen ovan jord kostar en bråkdel (ca 40 milj kr) att bygga mot den underjordiska idrottshallen (ca 208 milj kr). Att bygga bostadsrätter på bollplanen är alltså ingen nödvändig förutsättning för att erhålla en idrottshall—ett förslag på en bra sådan ovan jord finns redan! Vi hoppas och tror att det fortfarande finns kloka politiker som tar barn på allvar och sätter barns behov högt.

Engelbrektsskolan, inklusive dess Föräldraföreningen, skolans elevråd och skolledningen, har uttalat önskemål om att bollplanen inte ska bebyggas med bostadsrätter. Om skolan behöver rustas upp, så kan det göras på sommarloven. Att det skulle var en omöjlighet att undvika bostadsrätterna på bollplanen är med andra ord inte sant.

Dessa betydande försämringar av barnens möjligheter till aktiv lek går stick i stäv med den skolplan som togs fram under t.ex. Erik Nilssons tid som skolborgarråd: ”Skolans förebyggande arbete med utevistelse, en god kosthållning och fysisk aktivitet är viktigt som en naturlig del i verksamheten för att stärka elevers fysiska och psykiska hälsa.” Stockholms stad har dessutom inskrivet i sina styrdokument att man ska ta hänsyn till FN:s barnkonvention när man fattar beslut som berör barn. Dessa styrdokument åsidosätts om barnen berövas sin bollplan. En minskning av ytan är helt oacceptabel med tanke på den ökade kunskapen och medvetenheten om den stora betydelsen fysiska aktiviteter har för barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa och förmågan till inlärning.

Engelbrektsskolan är en ”mångfaldsskola”. Intaget är brett. Bredare än till andra skolor i stadsdelen. Många barn kommer från andra socio-ekonomiska områden än innerstan. Här menar vi att goda möjligheter till lek och idrott är extra viktig. Stora och fria utomhusytor för idrott har en ännu större roll att spela än tidigare. Detta är särskilt tydligt på Engelbrektsskolan.

Vi är många föräldrar och medborgare som har funderat på vilket samhälle det är vi bygger om vi misslyckas med att förena kraven på ekonomisk utveckling och social välfärd med en god miljö. Vilka signaler är det samhället sänder ut till de uppväxande generationerna om vi undergräver deras möjligheter att tillfredsställa sina centrala behov av fysisk och psykisk hälsa, vilka är intimt kopplade till inlärningen?

Vi anser att alla dessa fakta väger oändligt mycket tyngre än ett litet antal bostadsrätter. Bostäder kan byggas på många platser—men barnen på Engelbrektsskolan har bara en bollplan!

Rädda Engelbrekt

http://raddaengelbrekt.se/

Läs mer

Visst behövs det bostäder, men inte lyxbostäder på barns skolgårdar! ...

Skrivet: Sep 13, 2010

Idag måndag 13/9 har jag varit vid Expressens valstuga och pratat med Mikael Damberg (S), ordförande för socialdemokraterna i Stockholms län. Försökt få honom att förstå att det är fel att (S) röstar för lyxbygget på sonens skolgård. Han hänvisade till Carin Jämtin (S) och att det behövs bostäder i stan. Ja, visst behövs det bostäder, men inte lyxbostäder på barns skolgårdar! Fel hus på fel plats! /Ylva Hedenquist, förälder till barn i år 6 på Engelbrektsskolan


http://blogg.expressen.se/valstugan/

Läs mer

Rädda Engelbrekt del 12 ...

Skrivet: Sep 13, 2010

Vi har inte gett upp hoppet om att stoppa detta bygge som är långt ifrån beslutat

När dessa rader skrivs så är det 1 vecka kvar till valet. Ett val som alltid har stor betydelse för vår framtid, och då också framförallt för våra barn.

Läs mer